¿Quien es?

  • 2
axe72bcn
#13 por axe72bcn el 12/09/2007
Iñigo escribió:
no es stevie:roll:

y otro :
[CODE]0606Q06B00B000BBB0000B266B00BB2BBB$BBB$2$BBB2223$2)2$)*!!*S*(*!>?>>>===‹"""="+""+?SS33((*???>??>*?(!(*
6##6660BB0BB00$BB$S3(()S260$$BB00$B$$BB$0200$B$$22223333S(*(!?!*SS))(*(???*?>?>+!)3S?)+!?>>?!?!??!!*!!
06##600660606000)"!>¬*)S)‹S$B3B0B$BBBB$B$BB0$$BBB0$$223)33S*>>>!**!*SSSSS3)3S(***!**?+>+?>>????!!?**>!
6666Q##66##060)?(2.$S2S)30'>>BB$2$002B0BBB0000BBBBB$2233)2))))3S))S*!!(SSS(**((?++>++!++>??>>??!*=**!*
0006#66#Q6#Q$*=¬S*'¬="=>?!S‹2*)0)$BB00600BB$BB$BB$B$$$232)))3))33323233S*S!?>>=+">>==+>+??+>?*>?*!*!*(
2$0##Q6Q#QÔ$B˜">=‹¬‹¬‹‹¬>?*2¬'?S2$2BB060060BBB$0$0BB$B3$322)32)3)23S)))S?!=>+="=+++>+!>=??>>???!!**S22
$66ÔQ6#QÔQS2.-''-˜---(=!*?+!S¬)2!)$000006B0006BBBBB0$BB$3)2)23))))S(??+>++""====+=>>+>+?=>!+>!?S$02BBB
B6QQ#6#Q%(?‹.¬>!?)3*‹)60B"+(6(¬))!S6B0606066B0600B$$6BB$$223S(**!?>>="""==+===+"+=+>>>=>>+‹** ˜˜-˜.$$B
0QÔQ#6QQ)S'''"+'S)$-+$2B)(%$B>*‹*3S))$BB6006006060B000B33S(*??>=>="=====++="++++==+>=>>?!)SS .˜˜---B$B
QÔÔQ6#Q0(˜'‹"‹")-=-@2@$SS>").(!˜#*3)S)2$6666#6666BB$33(**>?>>++============+>"+"==?!())3322$-˜˜˜˜-.0$B
ÔQ%ÔQ#$*S¬'")"''-.!.00$Q?**!?32?Ô*2B33B2#0600BB$B2)*(+??>+===""="++==+=="=+===??!(()3)33)22$.˜.@(.B$B2
Ô%%ÔÔ#Q>.'-2‹'-˜.'*!?+23S!!?)6BBÔS)*3$262B2$)(*?!+=++=""====+====="==+==+>!?(S))$333)))3232 ˜˜.˜.6#? #
%%Ô%ÔÔ#.'‹->=¬˜˜¬-"$0S#B>(*3Q$#2#)*)>)3))S(+>+=+=+""====""==="="=>??>!*())2$2323))33332$B .˜¬3=.0BB06$
ÔÔÔÔQ0.".--++¬=."SQ%@@@@$=B0Q#Q)%$3BS2S3)?+="""""+=+=+=>=>?>!!(*S32$BBBBBBB2$3333)SSS2.˜.˜˜¬-˜.BÔ* 6BB
%ÔÔÔQ%?¬¬'.*S"¬-‹6Q˜'==3!$3Q$Ô#Q$#B))(S((?+!>>!?!)*)))3$23B$B6#0B0B$0BBB$B$2$33)33)3˜-˜.˜.˜ 6.BB$6B006
%%%Ô2#".¬="2 +"¬)--"*0))BB(Q0Ô0ÔÔQÔ$3((2SS(2B#Q#QQÔ#%QQ##666#60600B$0BBBB$$BB2332$.¬-˜--'-'..B#)00B600
%%@QÔ)$''"B+ +=‹S-'¬>33!0#Q00QÔQ6(#$B(?!)SS)$200B0#ÔÔÔÔÔÔÔÔQ##000B0$0B0BB2$$$$$232...'.˜- S 0$Ô66BBB60
%@@@%=¬-'!!!"S+.*-‹*B020ÔÔQ66%%Q6‹%%$B(>3S3)$B00B6QÔÔ%ÔÔÔQÔQ#Q##6000B00B0B$BB$$$)3 ..-=.˜˜.0Q$0BBB0006
%%%%3*'¬‹2!)#@('?00QQQ%@%Ô#ÔÔ%Ô#%@ÔQB6ÔSS((3$QÔÔÔ%%%%ÔÔÔÔÔQ#606#0$60060B00BBB$2B22'--˜'‹".$Q200BB60066
@@@@@?!+3*($@¶%SBB20#Q#QQQ#ÔQQQÔÔÔ06#QÔ)3S3!B3ÔÔÔ%QÔ%%ÔÔÔÔÔQ##0#6#6606000B0BB030 ... ...˜0Q##B$00B066#
@@%@>)>‹?32ÔÔQ@)*(((*$B#Q#QÔÔQ##ÔQ##3BBB22)3)030#ÔÔ%%ÔÔÔÔÔ##6#66600006600BB0B$ ¬˜.˜..˜>.$QÔ3$3B$0$000#
@%@%3+'!)?2!@%@¶>>(+>!$B6#Ô%QÔQ%03$0S0$2332)3)6#6QQ%Ô%%ÔÔÔ#Q#Q60#6000Q6B0>Ô#B.˜ +?¬˜.˜ B0B0B$$BBB60006
@ÔÔB?‹˜?!?)#Ô%%@-"=?(S0B00ÔÔQBB320)3$%0B!S*$33$S#60$%ÔÔÔÔÔQQ#6#66666006%.˜‹?.. Q0#600B0B6BB$B0BB0660
%%%*>(??2$$ÔÔ%@%¶‹'‹+?)26B66*)Q!2BB$Ô3)2$SS)!)(!)$=S(06ÔÔQÔQQ6##066006#++>2Q..'"+=BBB000B0B0$000B06#06
@@63=)!"#2BQ%Ô%@@@'¬"+S262BB3)($QQQQ)322QQ0??+322B@6Q6B#QÔÔQQ6###Q#6#0B ....-!@2SS#66#6006B$B0B00#06Q#
@ÔÔ6)0*$6(#6%%@@@@¬¬¬‹!($3(S3)@%%*030Q%)Q=Ô˜˜#$03))62QQ66ÔÔÔÔQ#Q###60#˜+?+¬‹*60##Ô666#60B60B00060666##
%@Ô>6$?))63#Ô@%##¶'"¬‹?+(?*>?S2Ô%ÔQQ%%%Q.@@¶#.@@Ô*##@QQ6#%#%QÔQ##06#Q-.˜->*32B#QQ#Q#6##6B60060#60####Q
@@@?Ô3**2)S0@@¶Q@@.¬‹‹‹>S(("SB¶@@@@%@%ÔQ..@@. ÔÔ6@06ÔQQ6Q%Q##ÔÔQQ6#! .¬(*)QB$0#Q#66060##0060##6#6QQ6#
%@QQ(*+("6Q%@¶2%@S.--"‹‹(*¬‹S" %@@%ÔÔ%@%Ô@. 0@Ô%#%%ÔÔÔÔ6%ÔQQÔÔÔÔ#Ô +˜?((0B060Q#Q####Q###6#Q#6Q#Q#Q6#
%ÔÔ6%0B$@#@¶@%QÔÔ˜Ô.-˜‹"=>--˜@¶@@%%ÔÔQ%ÔÔ˜@+'@Ô%%@ÔÔ##%0#QÔQ#%ÔB) . "S?**33SB6Ô##ÔQQQ#Ô#QQ#6QQÔQQÔQÔÔ
%@%B)‹2$%6%Ô@B¶%@‹-.¬''-'''"@@%%%#QQÔ#QQ˜%‹ %%Ô%%%Ô%ÔQ%0%ÔÔ%Ô#6 .'-..'0.˜!2B0ÔQQ#Q##6QQQÔQ6#ÔÔQQÔÔQÔQQ
%@%#(Q66#@Q@Ô@QÔ%2¬' ‹'˜'‹¬‹@¶¶@Ô#6Ô#6@6-˜‹3@S%@Ô@%%%@Ô6%ÔÔ%Q‹¬.+.'.@BB¬S00Q¶ÔÔ%QQÔ#QQ#ÔÔQ###QÔÔÔ%ÔÔ%Ô
%%#*Ô¶¶@¶#¶0#QQQ%Ô¬'¬. ?=¬-.%Ô%@%Ô#66Q%B0%%%@QÔ@ÔÔ%%%%0%%Ô%%. ˜˜. .B#+0066%Ô@¶#Q##ÔÔQÔQÔÔQQÔÔÔÔ%%%%%%%[/CODE]

¡A ver quien se moja!


¿Yngwie Malmsteen? :roll:
Subir
fergusson
#14 por fergusson el 12/09/2007
Pues este es Santana no?? el del sombrero
Subir
j_ptrcci
#15 por j_ptrcci el 12/09/2007
Iñigo escribió:
[code] .. ...-'-.
...˜˜--˜.. .˜'‹+?!*!¬. .
...-¬'-˜'¬¬¬˜. . . . .. .-... .
..˜¬‹‹+=‹-. .-‹"‹'-.. . . *->. =""‹ .
..'">+=‹''¬¬-... . ¬)$*bs33$3 ..
..'=??!?!?+"'. . .... .. . ˜+¬2!)"-?$?.
-‹"?!>++?>+++"‹¬'.. ........˜-˜. .=‹)'*>-=2)‹
.-‹+>?>+"=>>+"=+‹''-‹"""'..........˜..-¬-....˜˜¬‹+????+=¬˜ . ->+-(?>=+!s..
.-‹+?!?+=++?!??+""==+>>===++?!(ss*ss)sss*!??!*(((!====+>>>+'˜˜ >.˜‹)!23=3)3..¬˜
...'">*?>==>>?>>!?**!??>+>>>>>>>?!*!?>>>>!!??>!*>="+>>+==+=‹+"˜.. .˜=$>3$(q+b)s. ¬-
... .¬+!*?=""+>??>>>>>?>?!!??>>>>>>>>>>>+=>>>?>++>+="===+>**?>=='. . .˜#+s‹'$!2qs(.
.... ˜+!?"+?>=>?!??>>>++"+==+>>??>>>??>>>???>??>>+>!(*!?!*(?3$$$$b0*. ""?-s!')*s?.
.˜˜.. .+*>¬-‹">>!!????>??>???>>>????+==>???>>?>+?!!!*!"'-'‹=>)2$2$bb66b6=... ˜.˜*>=?)>)!.
.˜˜.....+?>‹--''‹+?!+++======>??!?>>++>>>>>>>>?+++?>+>!+'-¬">!)22$$$b06q###3-. .˜s+)=>+*.
..-..˜¬?>>¬.-˜'=>>==++=+>>>>>?>>>>+>==+>+>+="===>>=¬¬¬-˜˜˜"*2$$$$b$b666066". '3=6=?)
.--.˜¬"++"-.˜˜'>>+=+++++??>>>>+>++=++>>>+="""=+='--˜...˜‹+())22$bb0bb060b(b*.. .(>?‹?0˜
.¬'˜..""+>"'‹‹-=>+"=====+++++=""=+++>>+"‹‹""""'‹='.. .‹>*sss(s)$$b00660s*$0b. ‹'" ?s˜
...¬¬'-˜¬'‹‹‹==‹'‹>>++===+>>+=="=+++>+=""‹""=""=‹-"". ...˜‹?!*(((ss)2$bb0##6(bbb6$. -$'." '
. .""=""'''‹=¬¬‹""=>>>++++==="==+?>>==""+>+=""¬-"=‹˜.-...¬=+>>?!!*(ss32$0b2)$$$b066!. ˜$b?+"˜˜
....""+>"¬˜-.'‹¬¬=+=>?=""""="=+>?>>+===+=="‹'--‹¬-.-'¬- ˜‹=+===++++>?!!*()(+˜˜‹=!)$$bb ˜2b@=+"
.. .... ‹"+>=+''''‹¬¬"¬¬"+??=""=+>?>>>++++="¬¬¬"""'--¬="¬. .˜¬"="""‹"==++>>?>">˜.¬'''‹+*s$0. ˜2$ôô+"
.. .˜..‹"?++='¬'¬"¬'‹"+?!>?>++>>>>>>+++="‹‹¬¬¬¬¬-¬""=‹¬.. ..-''''--¬¬¬""=++¬?!--=‹¬-.-'‹20s. ˜$?*6#=
˜˜˜...˜.-+>>>""'¬-'‹"‹+"="+>??????>+++++++‹‹'--'‹++¬‹''˜... .-˜.˜˜˜.˜˜˜.˜''-¬?>->!!>˜˜'-s*$$( -$!?==¬
-¬---˜˜˜˜+?>+"==‹"‹‹=="="=+>?????>>++=+=="¬¬¬"‹‹¬'‹="‹˜'˜˜˜˜˜.˜-.....˜.....˜'.."(s((=-''"*!sb$˜ -$?>>+=
˜¬¬‹'--'¬=??+""==‹¬¬‹=>??>=>>>??>>>>+=====""'--'¬‹‹"¬"+‹'-˜˜˜˜.............˜.-"?)))3)="‹""‹*3b0> '2b?=+"
˜˜'‹""¬¬">+?>="=+??+=+>>!!>>+++>>+>>+="‹"‹‹"=""¬¬¬=+++""+=‹'˜. . ....˜˜˜˜'"++?*(!*s?‹¬'.‹+s2$0. .s=‹b6+"!(2b6.
..-'¬‹""=>>??+""+++!?????!??>>+==>++=>+‹¬"¬‹¬¬"?+>>+>>>"¬-˜... ....˜˜--'‹‹"==++??‹‹''"=*s33.. ?(=$%2-?s32bs.
.˜-‹‹"+?????>>+++>??!??!??>>>>+""""=>+>=‹"="=>>!>>?>="-'-. ....˜..˜˜-''¬¬"+>==¬¬¬=>>?( .=?=2@q*)˜+=266"
.-¬‹‹+>?!??>+>+==>>???>>?++==""=""""+>?++>++"==="¬-'˜.. .......˜˜˜--¬"""=¬¬‹¬‹‹‹. ¬-˜+s--.˜.+s3$b*
...'‹"=+>>???>++====+++==""""=‹‹¬¬¬¬'¬¬-'˜˜.˜˜˜... .........˜-''---˜˜˜... "-.?!. . -s."==3)
.-'‹¬======="""""‹""‹‹¬¬‹¬¬¬¬¬'¬¬'''˜.˜..... .... . ......˜˜˜-˜˜˜..˜.. ˜"¬˜*=˜ .˜..-‹..-(>
..˜¬¬¬‹‹‹‹‹‹‹‹‹¬¬‹‹¬‹¬¬¬¬¬'--˜˜˜.-˜˜˜˜˜...... . .˜.. .. . .............. . .. +=+>(=.¬˜..... ˜.- .+¬
...˜˜'¬¬'''-------˜-˜˜˜˜˜......... .. .˜-- ............'*...˜..... ""‹=!"s ..˜˜¬˜.‹'-'-'?
.....˜˜---˜.˜˜--˜..˜..˜˜˜˜˜.... ".. ...˜˜˜...˜-"?0˜.˜...... ‹""')‹22¬‹˜=‹˜..˜....-
....˜..˜˜˜˜---˜˜-˜˜˜˜˜˜..... .. . ...˜˜--'‹=!(2360...-.˜ .. .. ¬‹"'2˜˜(6'-=>-.....
........˜-...˜.˜˜.˜....... . ..... .. ..˜˜'¬‹=?!320)0=¬--'--.. . ---˜3'..¬'‹??"...
.....˜.-˜.....˜˜-˜......... ......˜. . . .˜˜'‹"+>*s$0bbs.......˜ .. ˜---˜.b"-¬>+‹>+'-.
..˜˜˜‹.˜˜.˜˜˜˜...˜...... ...-...˜ . .'--'-˜¬‹"+*$b$6$-.... .- ˜"˜. ..$*->(+="'˜.
...¬˜˜˜....˜˜˜-....... . ..˜...˜. ....˜˜-‹‹!(s323)3$b6b?..˜.. .˜ . . . . ˜$3q‹?"'.˜
...-˜˜˜˜˜˜-˜˜....˜....... . .......˜. .......˜.-->22$b$2$0602'.-.....˜-.. >. . ˜b*6¶++-
..........˜............ . ....˜...˜˜........˜-.˜-¬‹¬‹¬"¬'+6b0b0b0b=. -. . $.-. ..'=¬ ˜ ¬b+>‹bs˜
.......˜...˜˜..... . .. ...˜.......˜'-˜˜˜.˜.....˜'¬-‹- .#bbbb$=> .˜....+ =‹... ˜.‹‹'"¬ ‹b!>>?>˜
. .'..'...˜.˜...... .. ......˜... ..... .= ..˜˜..‹-¬-- ...˜ '¬.. ...‹)3. . -˜.-b'"..'=¬$=b>>>.
..... .. -.¬..-... ........ .. . .....˜... ..˜˜..‹+!?*())- ˜..‹‹˜˜....˜..˜. +˜?!)>.. ‹2. . ."‹‹‹0‹˜-'..."06b!?!-
.. . .˜.˜˜-.... ....... .. .. .....˜.. .˜..'"+!!!((3)3$+..˜ . .. .˜ . ....+‹...‹. ¬s .. ˜‹?!'"6‹+-. ˜.-=63q%!?.
...... ...'-. . .... ...˜........ .''¬¬=?!??ss)$2b$) .. . .. .--> .=‹... -..=) .-+!*!>˜˜.".˜-..˜+$"=*%s.
............. .. ..... ... ... ...˜˜˜...˜. ..˜¬¬-+="+!+=>$33bb03. . .˜. .˜.!!2.!. ..˜.) ¬= . . -!*****!?'.. -- ˜*=*"?>?".
.......... ........ .... .. ...˜ ..........˜ .˜¬‹=‹'¬‹‹+"*(>*s6#0s.. . ˜. 0@.!..> @. ?!'*˜.˜"!*(ss((**!>‹˜. . ?*-*6++
..................... .. ... .. .. ........˜˜. ˜.¬"--.-'‹=+=?=?*$022$ . . ˜˜) ..˜+¬!. . S . .*?((((ss((*!!?+"'˜˜-˜ ?>'>>+'
...................... . . . .... ....˜˜˜-'˜˜-'...˜˜¬¬-"¬˜-'s!?!b$002 ' ˜!%ôs. . ô.+q ..* . .-!!s(s*(***!!>+"'˜-˜ ?+.#>==
............................ .. .. . .˜..˜.-..........˜˜˜'˜‹"=-*=>+)3bb2‹ ˜˜...(3˜!b .˜3˜ .'.2+s(!*!!?>>+"¬''- ?+ô(>=".
.............................. . .....˜˜.....˜˜...˜˜¬..˜-'‹=¬">)2)0bb-. ......'*"‹.ô.....-#.s.s?(**??>+=‹¬''˜ )'.60)‹
.............................. .. ....˜-.˜....˜-. ..˜˜˜''"'"==""?3(322¬ ..˜..+*6? 2. Q.. *?˜(???>+="¬'-'- )'˜'"¬0
............................... . ... . ...˜˜.......-.....-.-‹'¬+'¬‹(>?!3202 3 ? . Bô%+.!3).. +>.s>+="¬'˜--˜ .3-=b¬‹'.
................................... . . . ....˜...˜˜.. -˜-˜.˜˜'¬¬-=>=''!‹">(230˜˜ .- 0...26ô"-b-$ ==.s?¬'˜˜˜-. .3¬¬'¬˜s
....................................... ... . ..........˜˜. ˜.˜'.'-˜˜-="‹‹-‹+?>>)($$0. .> ! ô$#ô-.."= ..˜""¬s3.˜-˜ . . ˜s(.2!¬=
......... . ........................... . .......˜..˜.˜....'˜'-˜'˜'‹˜=+-'"">)(000¬ ( ? 2-$qô.$ .--.˜$).. . . '3$62''˜.
................... ...................... . . ... ˜..'˜˜ ...˜'¬.'--¬""˜--'‹?!ssb63b . + . . .?˜0-. .....3s.. . . .. "3>¬.(#=
.................... ... . ................... .. -˜ ¬.... .-'-¬'"˜-+'+¬"+s>2s2b22' . ". . 2 . .. ...˜˜˜)3..... ."3b"-‹¬˜
............................ . ...˜˜˜-˜˜˜˜˜.˜..... . ¬˜ ‹˜ .. ˜-¬‹'¬¬¬+?=s=?s3*2s*$#b ? . .‹. ..".... ...˜.. ˜'-... . .->2)0¬-6=.
..................................˜¬‹‹‹""""‹'-...'.˜..‹' ˜. .˜---'‹>"?!*(+?3b3320#b. . ‹ 6 ..¬... ...... ..˜'- ..... 6!-$b*‹
..................................˜-'‹¬''''-'˜...'.. ˜'.' .˜--'‹++?+!=ss!s)0$b2$#). ‹! B.. ... ¬.... ....-.... ˜¬' . Bb?-‹''.
..................................'"="‹˜.--.˜ ..˜ .-.--¬ .˜˜-'"¬=?(*s32$0s)b666q ..2. ...˜. '... ...'..... ˜¬‹ +0)0=-2>.
..................................'=+="˜˜--.˜ ..˜˜-.˜˜˜ .-˜¬"‹"=?!!+(bb2s)0$$b. ..6 .............. ... ....... .‹. -"˜b>"'bb". .
.................................˜'++==˜.--.˜. . .˜..˜˜˜˜'˜ .˜¬''¬+=>>*!?$$bs)sb$2" .b. ... . ... ....... "=-3!3‹¬‹¬ .
.˜...............................˜'=++=˜˜'-˜... ....˜.˜˜˜'--.' .˜'''‹+">*)**bb0$60000.. ¬ . ........ ˜""-b3))'¬$
˜˜˜.˜˜...........................-'=++"-˜''......˜..---˜-'-˜'.. ..˜'‹=+>!*s)3bbb000666 ....... ... ..... ¬"+'b>>"-)+? .. ...
....˜˜˜˜˜˜˜˜.˜...................-¬=+==-˜-˜........˜-'-˜-'˜˜-'.. ..˜-¬"+>!*()2$bb06600 .. .... -‹‹"¬3‹*‹!*=+........˜˜˜...
.......˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜.˜...........-¬=++=-˜.-.....˜˜˜'-¬'˜''-˜-'˜.. ..˜-'‹=+>?*)3$bb0066= ..... ... ‹="‹¬)¬!‹s+‹"-˜..........˜˜
˜˜......˜˜..˜-˜˜˜...˜˜.......˜...-'+++"..˜˜˜-˜.˜.¬'˜˜¬˜˜'¬-˜-'˜.' ..˜'¬""++?*s)2$$b066.. ...... ..˜ ˜ ¬"==‹"=-?+s+¬++...˜˜˜--''---
˜'˜˜-˜..˜˜..˜˜˜˜˜..˜˜˜....˜˜.˜...-¬=="‹˜˜˜--˜˜'˜˜--˜-''--'˜˜-'-.- ..˜-¬""+>?!(s)322bbbb. ........ ... . ‹===-=¬.??+‹'++˜--'-''--˜...
˜-˜˜'-˜.....˜˜˜-˜..˜˜˜.......˜...˜-¬‹"¬--------.˜----'--''--''-˜'- ..-'‹"+??**(s))2$bb0#" .. . . -‹""=¬++=!!=."++-----˜˜......
....˜˜..˜˜..˜---˜...˜˜...........˜'++==------'-˜˜'---'--'¬--''--'' ..-'‹=+??!(s))32$$b00b6>. ........... ="===¬=++?*!>>++"˜..... . ...
˜˜..˜...˜˜.....˜.......˜-˜˜˜.....˜¬++="----------'---'''-'--'¬'-¬'˜ ..˜'"=>?!**(ss)32$$$2$bb$2". ........ "‹"===¬==+?*!>>=++............
''˜˜-˜...˜............˜-˜˜˜˜˜˜...-¬=+="-------'--'--''---'-''¬'-''' ..-¬‹+?!*s(ssss)3232$$b$0b$$?¬. ........ ¬"""+='"++>?(?>=>=˜........˜-˜
-'˜-''˜..-˜..˜˜˜˜˜....˜-˜˜˜˜˜˜˜..-¬=++=--''--''--'-''¬'-''''¬¬''¬¬' ..-'"=+?!(s*!(****(ss32$bbb$$$3*"˜. .. '"+"‹=‹¬"+=>!*?>++=-...˜˜˜˜˜---
˜˜.˜''˜..-˜..-----...˜-˜---˜˜˜...-¬++="'-----''-'''''¬¬'''''¬¬''¬¬' ..˜'¬‹"+=>??>>?!!!!**(s)32$bbbb$b23>‹-.... ====‹¬"'‹¬+>!!>++=++˜˜---˜˜˜˜˜˜
'-......˜'-.˜--'-˜...˜˜--˜-˜˜˜...-¬=+="'--'--''''''''¬¬''''¬¬‹''¬¬¬ ..˜'‹‹‹=""==‹¬‹""+>?!!!*(ss)2$b$b$b$222!¬˜-. -‹===="=¬=s$b$$)3(=++˜˜˜˜.......
''˜˜'---˜--.˜˜-'--˜.˜.......˜-˜..-'=+="''-''-'''''''¬¬¬''''¬¬¬''¬¬¬ .˜'¬"""=++=="‹¬''¬‹"=+>+>!**(s)3)$$$$$$2*...˜˜...˜˜˜>2$$$bbb$33333s˜.........
'-˜-'-'---------------˜˜˜.˜.˜-˜..-¬++="'''''-''''''''¬¬''¬'¬¬¬¬¬¬¬¬' .-¬‹‹‹"==+>+"¬‹¬''''¬¬‹"=+?!!!(((s)s)33s.˜......˜˜˜.+000000000bbb02)........
'-˜-'-----'-'-----------------...-'=="‹-'''''''''''''¬¬''¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬. .˜'-¬¬‹""==+=‹¬''¬'-'---'¬‹"=+>>>?!!!!= ... .. .....bbb$$bbbb$$$2?2$.......
'-˜-'----''--------------˜-˜--...-'¬¬‹‹-'''-'''''''''¬¬''¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬. ..˜-'¬¬""""‹''---˜--˜˜˜--''¬‹‹‹"‹""˜ .¬> .' S)))33223b)(300b˜......
--˜-'--'--'-----------˜----˜--...-'¬¬""''''--''''''''''''¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ .˜------˜˜......˜˜˜˜˜˜˜-˜-''''˜ ))!+‹ ˜(****(((((s)$$2!˜......
'-˜-'-----------------˜----˜˜-...-¬>>+"'-''''''''''''''''¬¬¬¬¬¬¬¬¬'' . .......˜˜˜.. ' ¬"++>??????!*>¬"‹.......
'-˜-------'-----------˜-˜˜˜˜--˜..-¬>?+"'-'''''''''''''''''¬'¬¬¬¬¬¬'¬ ... ˜ .˜ ... .- .'¬--'˜'-''˜'=+**˜.......
--˜-'-----------------˜-˜˜˜˜˜-...-¬+>+"'-'''''''''''''''''''''''¬¬¬¬˜ .. ....˜˜˜..'˜+-(ô#b0*. ..--'-˜. .˜¬'‹‹='........
--˜-----˜----˜-----˜--˜˜˜˜-˜--...-'+>+"'--''''''''''''¬¬¬¬'''¬¬¬¬¬¬¬‹. . .....'.˜...$#0#3q##2#" . ..˜.˜."'>ô-.˜˜˜˜˜˜
-˜˜-----˜----˜-----˜--˜˜˜˜-˜-˜...˜'=>+"'--'--'''''''''¬¬¬¬¬''¬¬¬‹‹‹‹¬". .˜... .... ..sq$3$##$bq‹ (‹b. .. .˜ .. . '.˜˜˜˜˜˜˜
-˜˜˜-˜-˜˜-˜˜----˜--˜-˜˜˜˜˜˜˜˜˜...˜'+>="'-----''''''''¬¬'¬¬¬''¬¬‹¬‹‹¬¬¬‹ ˜ . . '..˜˜-˜‹0q3bq0$6ô6? .'(? ... '""""‹¬."‹.. .-‹‹---˜ .-"-˜˜˜˜˜˜˜
˜˜.˜-˜-˜˜˜˜-----˜˜-˜-˜˜-˜˜˜˜˜˜˜..-'++=‹'---''''''''''¬¬¬'¬¬''¬¬¬‹‹¬¬‹¬‹. ''--˜--˜$#ô0ôôbqôô6s.'..*.. . '˜"="""‹.¬>=¬ ˜¬'˜"="=++>˜˜˜˜˜˜˜
˜˜.˜˜˜˜˜˜˜˜˜-˜˜-˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜..-'"="‹'---'''''''''¬'¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬‹‹¬¬‹¬‹ .'˜-''-˜˜)ôô%ôô%ô%%)˜)-??>˜ . ‹"""""""¬=">- .¬-. .‹‹+‹==++>¬"+?*s)
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜-˜˜˜˜˜˜˜˜...˜-"‹"‹------'''''¬¬¬¬¬''¬¬¬¬¬¬¬¬‹¬¬¬¬¬ ¬'="¬-'+?+$ô0(+"'˜.˜ . ˜0.-.˜. )-+"====¬‹-" .¬"+‹.>=+>>>>+??!***
˜˜.˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜...˜-''‹¬--'''''''¬¬¬¬'¬¬'¬¬¬¬¬¬¬¬¬‹¬¬¬‹‹ ˜‹.˜¬!+=>?(*+"="'‹+>... ..-¬.+‹ -¬="==+=¬‹"+"+˜ ..">>?>?>>¬˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜...˜-‹‹‹¬--''''''''¬'''¬¬''¬¬''¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬‹..-¬."+??"‹¬‹‹="*==?*!-+*˜ -'+". $-====+=="=‹¬+=+ . =>>>>++>>?=‹=>‹‹
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜...˜-‹‹¬¬----''''''''''¬¬'¬¬'¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬‹'˜¬+"˜.-"?((*(?>=?‹¬"??>>...˜b?.#‹(.¬ B¬="=++>++>>>?+"+>‹.. >=>'-=>>>+'..¬˜¬
...˜˜.˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜...˜-‹"‹¬'---'''''''¬''¬¬'¬¬¬¬¬¬¬¬¬‹‹‹‹¬--˜. .˜--'"‹"‹'.˜-˜-......'˜'.23 B‹= B'="==>==+¬=>+>?>=++=====>+?='>==¬>¬¬'"‹-
..˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜...˜˜¬‹‹‹---'--'''''''¬¬¬¬¬¬'''¬"==++"===' .....˜¬‹'''¬¬""‹‹''-"‹‹'˜.-(*..-˜ S'+==++++>+=>++>>>="""+="=>?>=>".>>?'-'''
..˜..˜˜˜..˜.˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜...˜˜¬‹¬¬------''''''''''''¬'''¬-˜-'˜--˜˜. -¬˜˜˜..-¬‹‹""‹(>==¬¬‹"''¬¬ .s2. .. #'‹==+=+++>>>‹=>?>>>=‹ ..=>>?>>>+>>>?-'?+>
..˜....................˜˜˜˜˜˜˜...˜˜‹‹"‹---''''''''''''''''''¬.˜˜˜---˜...˜˜'--‹""=?++="--'¬""="==+=‹.‹ ->"3.. >-++=>++++=?>¬>??"˜ -?+>>>>?>>‹-+>?
..˜....................˜˜˜˜.˜˜...˜˜‹"""------''''''''''''''--.˜˜-˜-'˜-˜˜˜˜˜˜-''"‹¬‹¬--‹‹‹+>+>+"''- =. - . ˜ ô¬¬+>++?>++=++>‹-. .'?>?????>+"¬‹
..˜....................˜....˜˜...˜˜‹""‹-------'--'''''''''''. ..˜----˜..˜˜˜˜˜.-‹¬¬"=‹‹==‹‹'‹¬‹¬‹¬-.-*..".' !'">+=>>>>>=>"-. =?????*-'¬¬
..˜..............................˜-'¬‹¬-------''-''''''''''' ...˜--'˜--'˜.˜..-‹‹""====+>>="‹‹¬‹=" ¬ ‹..˜. ˜ +-'+>>>>??>+'... .+!*!!''-¬
..˜...............................˜'¬¬‹----------'''''''''''....-'˜--˜˜˜''''¬¬="===""+="‹"*+=¬=>=--.. . "-">>>>+>+˜˜. ¬ . .>???¬"=[/code]


Alexi laiho? :S
Subir
iñigo
#16 por iñigo el 12/09/2007
No es Malmsteen. Por favor no volvais a copiar todos los codigos ya solo queda uno por adivinar.

Los otros dos ya han sido adivinados:
Richie Sambora
Alexi Laiho
Subir
Julio
#17 por Julio el 12/09/2007
Ni idea macho, me estoy quedando ciego ...
Subir
GustavoTM
#18 por GustavoTM el 12/09/2007
¿Ritchie Blackmore?
Subir
nyngwie
#19 por nyngwie el 12/09/2007
vinnie moore¿?
Subir
Hombre Menguante Baneado
#20 por Hombre Menguante el 12/09/2007
El del sombrero es Blackmore........ aunque ya lo ha dicho GustavoTM
Subir
GustavoTM
#21 por GustavoTM el 12/09/2007
Javi escribió:
El del sombrero es Blackmore........ aunque ya lo ha dicho GustavoTM

No, el del sombrero es el bueno para nada de Sambora :D

El de la fender con la pala invertida Axel Rudi Pell :D

http://www.bestrock.cz/fotogalerie/axel_rudi_pell_2005_06_25/axel_rudi_pell_2005_06_25_1.jpg

QUIERO MI KARMA, YA! :D :D :D
Subir
cesarinho
#22 por cesarinho el 12/09/2007
No se ve nada xD..
Subir
iñigo
#23 por iñigo el 13/09/2007
Se acabo el juego y felicidades a los acertantes!
Subir
j_ptrcci
#24 por j_ptrcci el 13/09/2007
Gracias..^^

una chorrirepu!^^ k way...jajaja=P


me ha gustado el juego..:)


Salu2^^
Subir
Respuesta rápida

Regístrate o para poder postear en este hilo