¿Quien es?

  • 1
#1 por iñigo el 12/09/2007
[code] .. ...-'-.
...˜˜--˜.. .˜'‹+?!*!¬. .
...-¬'-˜'¬¬¬˜. . . . .. .-... .
..˜¬‹‹+=‹-. .-‹"‹'-.. . . *->. =""‹ .
..'">+=‹''¬¬-... . ¬)$*bs33$3 ..
..'=??!?!?+"'. . .... .. . ˜+¬2!)"-?$?.
-‹"?!>++?>+++"‹¬'.. ........˜-˜. .=‹)'*>-=2)‹
.-‹+>?>+"=>>+"=+‹''-‹"""'..........˜..-¬-....˜˜¬‹+????+=¬˜ . ->+-(?>=+!s..
.-‹+?!?+=++?!??+""==+>>===++?!(ss*ss)sss*!??!*(((!====+>>>+'˜˜ >.˜‹)!23=3)3..¬˜
...'">*?>==>>?>>!?**!??>+>>>>>>>?!*!?>>>>!!??>!*>="+>>+==+=‹+"˜.. .˜=$>3$(q+b)s. ¬-
... .¬+!*?=""+>??>>>>>?>?!!??>>>>>>>>>>>+=>>>?>++>+="===+>**?>=='. . .˜#+s‹'$!2qs(.
.... ˜+!?"+?>=>?!??>>>++"+==+>>??>>>??>>>???>??>>+>!(*!?!*(?3$$$$b0*. ""?-s!')*s?.
.˜˜.. .+*>¬-‹">>!!????>??>???>>>????+==>???>>?>+?!!!*!"'-'‹=>)2$2$bb66b6=... ˜.˜*>=?)>)!.
.˜˜.....+?>‹--''‹+?!+++======>??!?>>++>>>>>>>>?+++?>+>!+'-¬">!)22$$$b06q###3-. .˜s+)=>+*.
..-..˜¬?>>¬.-˜'=>>==++=+>>>>>?>>>>+>==+>+>+="===>>=¬¬¬-˜˜˜"*2$$$$b$b666066". '3=6=?)
.--.˜¬"++"-.˜˜'>>+=+++++??>>>>+>++=++>>>+="""=+='--˜...˜‹+())22$bb0bb060b(b*.. .(>?‹?0˜
.¬'˜..""+>"'‹‹-=>+"=====+++++=""=+++>>+"‹‹""""'‹='.. .‹>*sss(s)$$b00660s*$0b. ‹'" ?s˜
...¬¬'-˜¬'‹‹‹==‹'‹>>++===+>>+=="=+++>+=""‹""=""=‹-"". ...˜‹?!*(((ss)2$bb0##6(bbb6$. -$'." '
. .""=""'''‹=¬¬‹""=>>>++++==="==+?>>==""+>+=""¬-"=‹˜.-...¬=+>>?!!*(ss32$0b2)$$$b066!. ˜$b?+"˜˜
....""+>"¬˜-.'‹¬¬=+=>?=""""="=+>?>>+===+=="‹'--‹¬-.-'¬- ˜‹=+===++++>?!!*()(+˜˜‹=!)$$bb ˜2b@=+"
.. .... ‹"+>=+''''‹¬¬"¬¬"+??=""=+>?>>>++++="¬¬¬"""'--¬="¬. .˜¬"="""‹"==++>>?>">˜.¬'''‹+*s$0. ˜2$ôô+"
.. .˜..‹"?++='¬'¬"¬'‹"+?!>?>++>>>>>>+++="‹‹¬¬¬¬¬-¬""=‹¬.. ..-''''--¬¬¬""=++¬?!--=‹¬-.-'‹20s. ˜$?*6#=
˜˜˜...˜.-+>>>""'¬-'‹"‹+"="+>??????>+++++++‹‹'--'‹++¬‹''˜... .-˜.˜˜˜.˜˜˜.˜''-¬?>->!!>˜˜'-s*$$( -$!?==¬
-¬---˜˜˜˜+?>+"==‹"‹‹=="="=+>?????>>++=+=="¬¬¬"‹‹¬'‹="‹˜'˜˜˜˜˜.˜-.....˜.....˜'.."(s((=-''"*!sb$˜ -$?>>+=
˜¬¬‹'--'¬=??+""==‹¬¬‹=>??>=>>>??>>>>+=====""'--'¬‹‹"¬"+‹'-˜˜˜˜.............˜.-"?)))3)="‹""‹*3b0> '2b?=+"
˜˜'‹""¬¬">+?>="=+??+=+>>!!>>+++>>+>>+="‹"‹‹"=""¬¬¬=+++""+=‹'˜. . ....˜˜˜˜'"++?*(!*s?‹¬'.‹+s2$0. .s=‹b6+"!(2b6.
..-'¬‹""=>>??+""+++!?????!??>>+==>++=>+‹¬"¬‹¬¬"?+>>+>>>"¬-˜... ....˜˜--'‹‹"==++??‹‹''"=*s33.. ?(=$%2-?s32bs.
.˜-‹‹"+?????>>+++>??!??!??>>>>+""""=>+>=‹"="=>>!>>?>="-'-. ....˜..˜˜-''¬¬"+>==¬¬¬=>>?( .=?=2@q*)˜+=266"
.-¬‹‹+>?!??>+>+==>>???>>?++==""=""""+>?++>++"==="¬-'˜.. .......˜˜˜--¬"""=¬¬‹¬‹‹‹. ¬-˜+s--.˜.+s3$b*
...'‹"=+>>???>++====+++==""""=‹‹¬¬¬¬'¬¬-'˜˜.˜˜˜... .........˜-''---˜˜˜... "-.?!. . -s."==3)
.-'‹¬======="""""‹""‹‹¬¬‹¬¬¬¬¬'¬¬'''˜.˜..... .... . ......˜˜˜-˜˜˜..˜.. ˜"¬˜*=˜ .˜..-‹..-(>
..˜¬¬¬‹‹‹‹‹‹‹‹‹¬¬‹‹¬‹¬¬¬¬¬'--˜˜˜.-˜˜˜˜˜...... . .˜.. .. . .............. . .. +=+>(=.¬˜..... ˜.- .+¬
...˜˜'¬¬'''-------˜-˜˜˜˜˜......... .. .˜-- ............'*...˜..... ""‹=!"s ..˜˜¬˜.‹'-'-'?
.....˜˜---˜.˜˜--˜..˜..˜˜˜˜˜.... ".. ...˜˜˜...˜-"?0˜.˜...... ‹""')‹22¬‹˜=‹˜..˜....-
....˜..˜˜˜˜---˜˜-˜˜˜˜˜˜..... .. . ...˜˜--'‹=!(2360...-.˜ .. .. ¬‹"'2˜˜(6'-=>-.....
........˜-...˜.˜˜.˜....... . ..... .. ..˜˜'¬‹=?!320)0=¬--'--.. . ---˜3'..¬'‹??"...
.....˜.-˜.....˜˜-˜......... ......˜. . . .˜˜'‹"+>*s$0bbs.......˜ .. ˜---˜.b"-¬>+‹>+'-.
..˜˜˜‹.˜˜.˜˜˜˜...˜...... ...-...˜ . .'--'-˜¬‹"+*$b$6$-.... .- ˜"˜. ..$*->(+="'˜.
...¬˜˜˜....˜˜˜-....... . ..˜...˜. ....˜˜-‹‹!(s323)3$b6b?..˜.. .˜ . . . . ˜$3q‹?"'.˜
...-˜˜˜˜˜˜-˜˜....˜....... . .......˜. .......˜.-->22$b$2$0602'.-.....˜-.. >. . ˜b*6¶++-
..........˜............ . ....˜...˜˜........˜-.˜-¬‹¬‹¬"¬'+6b0b0b0b=. -. . $.-. ..'=¬ ˜ ¬b+>‹bs˜
.......˜...˜˜..... . .. ...˜.......˜'-˜˜˜.˜.....˜'¬-‹- .#bbbb$=> .˜....+ =‹... ˜.‹‹'"¬ ‹b!>>?>˜
. .'..'...˜.˜...... .. ......˜... ..... .= ..˜˜..‹-¬-- ...˜ '¬.. ...‹)3. . -˜.-b'"..'=¬$=b>>>.
..... .. -.¬..-... ........ .. . .....˜... ..˜˜..‹+!?*())- ˜..‹‹˜˜....˜..˜. +˜?!)>.. ‹2. . ."‹‹‹0‹˜-'..."06b!?!-
.. . .˜.˜˜-.... ....... .. .. .....˜.. .˜..'"+!!!((3)3$+..˜ . .. .˜ . ....+‹...‹. ¬s .. ˜‹?!'"6‹+-. ˜.-=63q%!?.
...... ...'-. . .... ...˜........ .''¬¬=?!??ss)$2b$) .. . .. .--> .=‹... -..=) .-+!*!>˜˜.".˜-..˜+$"=*%s.
............. .. ..... ... ... ...˜˜˜...˜. ..˜¬¬-+="+!+=>$33bb03. . .˜. .˜.!!2.!. ..˜.) ¬= . . -!*****!?'.. -- ˜*=*"?>?".
.......... ........ .... .. ...˜ ..........˜ .˜¬‹=‹'¬‹‹+"*(>*s6#0s.. . ˜. 0@.!..> @. ?!'*˜.˜"!*(ss((**!>‹˜. . ?*-*6++
..................... .. ... .. .. ........˜˜. ˜.¬"--.-'‹=+=?=?*$022$ . . ˜˜) ..˜+¬!. . S . .*?((((ss((*!!?+"'˜˜-˜ ?>'>>+'
...................... . . . .... ....˜˜˜-'˜˜-'...˜˜¬¬-"¬˜-'s!?!b$002 ' ˜!%ôs. . ô.+q ..* . .-!!s(s*(***!!>+"'˜-˜ ?+.#>==
............................ .. .. . .˜..˜.-..........˜˜˜'˜‹"=-*=>+)3bb2‹ ˜˜...(3˜!b .˜3˜ .'.2+s(!*!!?>>+"¬''- ?+ô(>=".
.............................. . .....˜˜.....˜˜...˜˜¬..˜-'‹=¬">)2)0bb-. ......'*"‹.ô.....-#.s.s?(**??>+=‹¬''˜ )'.60)‹
.............................. .. ....˜-.˜....˜-. ..˜˜˜''"'"==""?3(322¬ ..˜..+*6? 2. Q.. *?˜(???>+="¬'-'- )'˜'"¬0
............................... . ... . ...˜˜.......-.....-.-‹'¬+'¬‹(>?!3202 3 ? . Bô%+.!3).. +>.s>+="¬'˜--˜ .3-=b¬‹'.
................................... . . . ....˜...˜˜.. -˜-˜.˜˜'¬¬-=>=''!‹">(230˜˜ .- 0...26ô"-b-$ ==.s?¬'˜˜˜-. .3¬¬'¬˜s
....................................... ... . ..........˜˜. ˜.˜'.'-˜˜-="‹‹-‹+?>>)($$0. .> ! ô$#ô-.."= ..˜""¬s3.˜-˜ . . ˜s(.2!¬=
......... . ........................... . .......˜..˜.˜....'˜'-˜'˜'‹˜=+-'"">)(000¬ ( ? 2-$qô.$ .--.˜$).. . . '3$62''˜.
................... ...................... . . ... ˜..'˜˜ ...˜'¬.'--¬""˜--'‹?!ssb63b . + . . .?˜0-. .....3s.. . . .. "3>¬.(#=
.................... ... . ................... .. -˜ ¬.... .-'-¬'"˜-+'+¬"+s>2s2b22' . ". . 2 . .. ...˜˜˜)3..... ."3b"-‹¬˜
............................ . ...˜˜˜-˜˜˜˜˜.˜..... . ¬˜ ‹˜ .. ˜-¬‹'¬¬¬+?=s=?s3*2s*$#b ? . .‹. ..".... ...˜.. ˜'-... . .->2)0¬-6=.
..................................˜¬‹‹‹""""‹'-...'.˜..‹' ˜. .˜---'‹>"?!*(+?3b3320#b. . ‹ 6 ..¬... ...... ..˜'- ..... 6!-$b*‹
..................................˜-'‹¬''''-'˜...'.. ˜'.' .˜--'‹++?+!=ss!s)0$b2$#). ‹! B.. ... ¬.... ....-.... ˜¬' . Bb?-‹''.
..................................'"="‹˜.--.˜ ..˜ .-.--¬ .˜˜-'"¬=?(*s32$0s)b666q ..2. ...˜. '... ...'..... ˜¬‹ +0)0=-2>.
..................................'=+="˜˜--.˜ ..˜˜-.˜˜˜ .-˜¬"‹"=?!!+(bb2s)0$$b. ..6 .............. ... ....... .‹. -"˜b>"'bb". .
.................................˜'++==˜.--.˜. . .˜..˜˜˜˜'˜ .˜¬''¬+=>>*!?$$bs)sb$2" .b. ... . ... ....... "=-3!3‹¬‹¬ .
.˜...............................˜'=++=˜˜'-˜... ....˜.˜˜˜'--.' .˜'''‹+">*)**bb0$60000.. ¬ . ........ ˜""-b3))'¬$
˜˜˜.˜˜...........................-'=++"-˜''......˜..---˜-'-˜'.. ..˜'‹=+>!*s)3bbb000666 ....... ... ..... ¬"+'b>>"-)+? .. ...
....˜˜˜˜˜˜˜˜.˜...................-¬=+==-˜-˜........˜-'-˜-'˜˜-'.. ..˜-¬"+>!*()2$bb06600 .. .... -‹‹"¬3‹*‹!*=+........˜˜˜...
.......˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜.˜...........-¬=++=-˜.-.....˜˜˜'-¬'˜''-˜-'˜.. ..˜-'‹=+>?*)3$bb0066= ..... ... ‹="‹¬)¬!‹s+‹"-˜..........˜˜
˜˜......˜˜..˜-˜˜˜...˜˜.......˜...-'+++"..˜˜˜-˜.˜.¬'˜˜¬˜˜'¬-˜-'˜.' ..˜'¬""++?*s)2$$b066.. ...... ..˜ ˜ ¬"==‹"=-?+s+¬++...˜˜˜--''---
˜'˜˜-˜..˜˜..˜˜˜˜˜..˜˜˜....˜˜.˜...-¬=="‹˜˜˜--˜˜'˜˜--˜-''--'˜˜-'-.- ..˜-¬""+>?!(s)322bbbb. ........ ... . ‹===-=¬.??+‹'++˜--'-''--˜...
˜-˜˜'-˜.....˜˜˜-˜..˜˜˜.......˜...˜-¬‹"¬--------.˜----'--''--''-˜'- ..-'‹"+??**(s))2$bb0#" .. . . -‹""=¬++=!!=."++-----˜˜......
....˜˜..˜˜..˜---˜...˜˜...........˜'++==------'-˜˜'---'--'¬--''--'' ..-'‹=+??!(s))32$$b00b6>. ........... ="===¬=++?*!>>++"˜..... . ...
˜˜..˜...˜˜.....˜.......˜-˜˜˜.....˜¬++="----------'---'''-'--'¬'-¬'˜ ..˜'"=>?!**(ss)32$$$2$bb$2". ........ "‹"===¬==+?*!>>=++............
''˜˜-˜...˜............˜-˜˜˜˜˜˜...-¬=+="-------'--'--''---'-''¬'-''' ..-¬‹+?!*s(ssss)3232$$b$0b$$?¬. ........ ¬"""+='"++>?(?>=>=˜........˜-˜
-'˜-''˜..-˜..˜˜˜˜˜....˜-˜˜˜˜˜˜˜..-¬=++=--''--''--'-''¬'-''''¬¬''¬¬' ..-'"=+?!(s*!(****(ss32$bbb$$$3*"˜. .. '"+"‹=‹¬"+=>!*?>++=-...˜˜˜˜˜---
˜˜.˜''˜..-˜..-----...˜-˜---˜˜˜...-¬++="'-----''-'''''¬¬'''''¬¬''¬¬' ..˜'¬‹"+=>??>>?!!!!**(s)32$bbbb$b23>‹-.... ====‹¬"'‹¬+>!!>++=++˜˜---˜˜˜˜˜˜
'-......˜'-.˜--'-˜...˜˜--˜-˜˜˜...-¬=+="'--'--''''''''¬¬''''¬¬‹''¬¬¬ ..˜'‹‹‹=""==‹¬‹""+>?!!!*(ss)2$b$b$b$222!¬˜-. -‹===="=¬=s$b$$)3(=++˜˜˜˜.......
''˜˜'---˜--.˜˜-'--˜.˜.......˜-˜..-'=+="''-''-'''''''¬¬¬''''¬¬¬''¬¬¬ .˜'¬"""=++=="‹¬''¬‹"=+>+>!**(s)3)$$$$$$2*...˜˜...˜˜˜>2$$$bbb$33333s˜.........
'-˜-'-'---------------˜˜˜.˜.˜-˜..-¬++="'''''-''''''''¬¬''¬'¬¬¬¬¬¬¬¬' .-¬‹‹‹"==+>+"¬‹¬''''¬¬‹"=+?!!!(((s)s)33s.˜......˜˜˜.+000000000bbb02)........
'-˜-'-----'-'-----------------...-'=="‹-'''''''''''''¬¬''¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬. .˜'-¬¬‹""==+=‹¬''¬'-'---'¬‹"=+>>>?!!!!= ... .. .....bbb$$bbbb$$$2?2$.......
'-˜-'----''--------------˜-˜--...-'¬¬‹‹-'''-'''''''''¬¬''¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬. ..˜-'¬¬""""‹''---˜--˜˜˜--''¬‹‹‹"‹""˜ .¬> .' S)))33223b)(300b˜......
--˜-'--'--'-----------˜----˜--...-'¬¬""''''--''''''''''''¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ .˜------˜˜......˜˜˜˜˜˜˜-˜-''''˜ ))!+‹ ˜(****(((((s)$$2!˜......
'-˜-'-----------------˜----˜˜-...-¬>>+"'-''''''''''''''''¬¬¬¬¬¬¬¬¬'' . .......˜˜˜.. ' ¬"++>??????!*>¬"‹.......
'-˜-------'-----------˜-˜˜˜˜--˜..-¬>?+"'-'''''''''''''''''¬'¬¬¬¬¬¬'¬ ... ˜ .˜ ... .- .'¬--'˜'-''˜'=+**˜.......
--˜-'-----------------˜-˜˜˜˜˜-...-¬+>+"'-'''''''''''''''''''''''¬¬¬¬˜ .. ....˜˜˜..'˜+-(ô#b0*. ..--'-˜. .˜¬'‹‹='........
--˜-----˜----˜-----˜--˜˜˜˜-˜--...-'+>+"'--''''''''''''¬¬¬¬'''¬¬¬¬¬¬¬‹. . .....'.˜...$#0#3q##2#" . ..˜.˜."'>ô-.˜˜˜˜˜˜
-˜˜-----˜----˜-----˜--˜˜˜˜-˜-˜...˜'=>+"'--'--'''''''''¬¬¬¬¬''¬¬¬‹‹‹‹¬". .˜... .... ..sq$3$##$bq‹ (‹b. .. .˜ .. . '.˜˜˜˜˜˜˜
-˜˜˜-˜-˜˜-˜˜----˜--˜-˜˜˜˜˜˜˜˜˜...˜'+>="'-----''''''''¬¬'¬¬¬''¬¬‹¬‹‹¬¬¬‹ ˜ . . '..˜˜-˜‹0q3bq0$6ô6? .'(? ... '""""‹¬."‹.. .-‹‹---˜ .-"-˜˜˜˜˜˜˜
˜˜.˜-˜-˜˜˜˜-----˜˜-˜-˜˜-˜˜˜˜˜˜˜..-'++=‹'---''''''''''¬¬¬'¬¬''¬¬¬‹‹¬¬‹¬‹. ''--˜--˜$#ô0ôôbqôô6s.'..*.. . '˜"="""‹.¬>=¬ ˜¬'˜"="=++>˜˜˜˜˜˜˜
˜˜.˜˜˜˜˜˜˜˜˜-˜˜-˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜..-'"="‹'---'''''''''¬'¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬‹‹¬¬‹¬‹ .'˜-''-˜˜)ôô%ôô%ô%%)˜)-??>˜ . ‹"""""""¬=">- .¬-. .‹‹+‹==++>¬"+?*s)
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜-˜˜˜˜˜˜˜˜...˜-"‹"‹------'''''¬¬¬¬¬''¬¬¬¬¬¬¬¬‹¬¬¬¬¬ ¬'="¬-'+?+$ô0(+"'˜.˜ . ˜0.-.˜. )-+"====¬‹-" .¬"+‹.>=+>>>>+??!***
˜˜.˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜...˜-''‹¬--'''''''¬¬¬¬'¬¬'¬¬¬¬¬¬¬¬¬‹¬¬¬‹‹ ˜‹.˜¬!+=>?(*+"="'‹+>... ..-¬.+‹ -¬="==+=¬‹"+"+˜ ..">>?>?>>¬˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜...˜-‹‹‹¬--''''''''¬'''¬¬''¬¬''¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬‹..-¬."+??"‹¬‹‹="*==?*!-+*˜ -'+". $-====+=="=‹¬+=+ . =>>>>++>>?=‹=>‹‹
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜...˜-‹‹¬¬----''''''''''¬¬'¬¬'¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬‹'˜¬+"˜.-"?((*(?>=?‹¬"??>>...˜b?.#‹(.¬ B¬="=++>++>>>?+"+>‹.. >=>'-=>>>+'..¬˜¬
...˜˜.˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜...˜-‹"‹¬'---'''''''¬''¬¬'¬¬¬¬¬¬¬¬¬‹‹‹‹¬--˜. .˜--'"‹"‹'.˜-˜-......'˜'.23 B‹= B'="==>==+¬=>+>?>=++=====>+?='>==¬>¬¬'"‹-
..˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜...˜˜¬‹‹‹---'--'''''''¬¬¬¬¬¬'''¬"==++"===' .....˜¬‹'''¬¬""‹‹''-"‹‹'˜.-(*..-˜ S'+==++++>+=>++>>>="""+="=>?>=>".>>?'-'''
..˜..˜˜˜..˜.˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜...˜˜¬‹¬¬------''''''''''''¬'''¬-˜-'˜--˜˜. -¬˜˜˜..-¬‹‹""‹(>==¬¬‹"''¬¬ .s2. .. #'‹==+=+++>>>‹=>?>>>=‹ ..=>>?>>>+>>>?-'?+>
..˜....................˜˜˜˜˜˜˜...˜˜‹‹"‹---''''''''''''''''''¬.˜˜˜---˜...˜˜'--‹""=?++="--'¬""="==+=‹.‹ ->"3.. >-++=>++++=?>¬>??"˜ -?+>>>>?>>‹-+>?
..˜....................˜˜˜˜.˜˜...˜˜‹"""------''''''''''''''--.˜˜-˜-'˜-˜˜˜˜˜˜-''"‹¬‹¬--‹‹‹+>+>+"''- =. - . ˜ ô¬¬+>++?>++=++>‹-. .'?>?????>+"¬‹
..˜....................˜....˜˜...˜˜‹""‹-------'--'''''''''''. ..˜----˜..˜˜˜˜˜.-‹¬¬"=‹‹==‹‹'‹¬‹¬‹¬-.-*..".' !'">+=>>>>>=>"-. =?????*-'¬¬
..˜..............................˜-'¬‹¬-------''-''''''''''' ...˜--'˜--'˜.˜..-‹‹""====+>>="‹‹¬‹=" ¬ ‹..˜. ˜ +-'+>>>>??>+'... .+!*!!''-¬
..˜...............................˜'¬¬‹----------'''''''''''....-'˜--˜˜˜''''¬¬="===""+="‹"*+=¬=>=--.. . "-">>>>+>+˜˜. ¬ . .>???¬"=[/code]
Subir
#2 por fergusson el 12/09/2007
la verdad es q no se alcanza a distinguir nada.. por lo menos yo :roll:

"Es bueno querer ser el mejor, pero nunca creerse el mejor"

Subir
#3 por Doozy el 12/09/2007
Pues por lo que se ve usa una Fly V
Subir
#4 por randy4ever el 12/09/2007
Mr. Zakk Wylde?
Subir
#5 por iñigo el 12/09/2007
Sí, lleva flyin' y no es Zakk.

Ahí va otro bastante más facil:
[CODE]BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB$$$$$$$$$$$$$$$$$$22222$$$$$$$$$$$$22222222222$$$$$$$$$$$$BBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB$$$$$$$$$$$$$$$$222222$222$2$$$$$$$2222222222222$$$$$$$$$$BBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB$$$$$B$$$$$$$$$$$222222$$$$$$2$222222222222222222$$$$$$$$$$BBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB$$$$$$$$$$$$$2$2222222222$$22222222222222222222$$$$$$$$BBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB$$$BB$$$$$$$$$$$$22222$$$222222222222222222222$2$$$$$$$$$BBBBBBBBBB
BB$$$22$$BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB$B$$B$$$$$$$222222222222222222222222222222$$$$$$$$BBBBBBBBBB
$22$$$$BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB$2B6#62*$$$$222$2$22222222222222222222222222$$$$$$BBBBBBBBBB
B$BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB$B#QQ#####0$##6$$$$$$2$22222222222222222222222222222$$$$$BBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB3QÔÔQQQ###60QQQQQQ$$$$$$2$222222222222222222222222222222$$$$$BBBBBBBB
B$$$$BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB(BÔQÔ#B0#QQÔÔQQQQQQ#6B$$$$$$$2222222222222222222222222222$$$$$$$BBBBBBB
$$$$B$$$$$$BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB66666#QQÔÔÔQÔQQQQQQQ#B$$$$$2$$22232222222222222222222222222$$$$$BBBBBBB
$$$$$$$$$$$$BBBBBBBBBBBBBBBBBBB06660#QQÔÔQÔÔÔÔQQQQQQ00$$$$$2)S(32222222222222222222222222$$$$$$$BBBBBB
$$$$$$$$$$$$$BBBBBBBBBBBBBBBBBB$6066#QQQÔÔQQÔÔQQQQQQ6$*!*((**!($2222222222222222222222222$$$$$$$BBBBBB
22222222$$$$$$$BBBBBBBBBBBBBBBB$006##QQQÔQQQÔÔQÔÔÔQB%Q3S**!!S2222222222222232222232222222$$$$$$$$BBBBB
333333222$$$$$$$BBBBBBBBBBBBBBBB0066##QQQQQQQQÔ#$$ÔQQQ#S*?)$$22222222222222333332222222222$$$$$$$$BBBB
SSSSS)33222$$$$$BBBBBBBBBBBBBBB0366#QQQÔQQQQ060%ÔÔÔQ%Ô60$>222222222222222222223333322222222$$$$$$$BBBB
!!!!!(S)33222$$$$$BBBBBBBBB0$)S(0#66#6#6#QÔQQQÔQÔQ####$0S=*)$22222222222222222333333222222222$$$$$$BBB
'---˜=*S))3322$$$$BBBBBBB3S(((**?66##6##66ÔÔÔQ#####QB0B603!)322222222222222222333333322222222$$$$$$$$B
˜-˜˜˜-?*S)33222$$$$$$BB3********(0#QÔQQ###########$Q60##6B*(S222222222222222223333333323222222$2$$$$BB
˜˜˜˜˜->!(S))3222$$$$$$$S(((S(*S(SSB06###########6#66*2QB0$)S223222232222222222323333333332222222$$$$$B
-˜-˜-">?!*(S)33222$$$$$$B#6######6#6#######6#6#QQ##0()B$$B)22222222333333333222233333333333222222$$$$B
>'-'"=+>?!*(S)33222$$$$$$$$6#####66666666##(2S#QÔQ)**(0663)3*2322223333333333333333333333333222222$$$$
?>+==++>??!*(S))32222$$$$$$B$$S3B000B**$0$?¬)3*(02S**(66#023(!3333333333333333333333333333332222222$$$
!?>>++>>???!*((S)332222$$$$$$$$*)S363'-'*B?=‹3SS(32**(2##06$)S!)233333333333333333333333333332222222$$
!??>>>>>???!!*(SS))32222$$$$$$$2)>32Q(‹¬S?>>!2B3)S0((*2#*S#6#*(22333333333333333333333333333332322S2#$
!!??>?>????!!!*(S))33222222$$$$!(2>$#S="?=?>B0B)3(0(((0Q0S3()(S322333333333333333333333333333333=QÔÔQ@
*!!????????!!!*((S))333222222$)*()3)Q0+‹‹2‹‹‹>233S(SS*QQÔÔQ#Q##6S32333333))))))3333333333332-‹03¬%$?6Ô
**!!???????!!!*((S))333322222$S)?))20#6*!*S)#6B23)S3(#ÔQÔQQÔQQQ#0>++*=‹‹+))33333333333)33)SS6BÔÔ@%%@>2
(*!!!!?!!!!!!!*((SS)))3322(-*=-+!>2#6QQ0S())33$223))B2ÔÔQÔÔQQQQ#Q#06###6000$3))))))))3)*BÔ*ÔÔ%ÔQ#$@@@%
((**!!!!!!!!!**((SSS)))-+B006"('>?0ÔQÔ#Q((63($023$%$%ÔÔQQÔÔQÔ#QQQQQ#####062"'()))))3*66*#QÔÔ6*>QQ$#26Ô
S(****!!!!!!***(((SS)+?)$33S"*‹Q#)Ô%Q##QQ0####%ÔÔÔBÔÔÔÔQQÔQQ#Q#QQQQQQ####6$23*3))))*?S2((Q‹(+06#$#Ô!?$
S(((****!!!****(((SS*2S!2##6#=6#6Ô%QQÔ###QQ3##QQ#BQQQ##QQQQ#QQQ#Q60666603$B3S))S!*2(6Q=‹06QQ$QQ#)22>+=
)SSS(((******(((S(S($23SBQQ62#QQ0%##QQQQ#((3?QQQ6QQQ#QÔQ#####Q6Q666660B2)33B)=?)+S'S¬3#QÔ3B0*))""$3323
))SSS(((((**(((((SS2$2$6#Q#6##Q0%QQQQBQQ#Q0ÔQQ6%QQQQ#QQÔQQ##QQÔ6666BB$3QQS))232B'$S6)2*#Q"?‹())3"*3332
)))SS(((((((((((S(*2B20QQQ#0Q###QQQ#Q$QQQQBQ##ÔQQQQQQÔÔÔQQÔQQ6Ô66B$B060B3$223$B)>BS(S)))S)>"-3)))33332
3)))SSSSSS(((((SS*22B$QÔ###Q##6ÔQQQ#Q0QQ#QQQ6ÔQ0ÔQQQÔÔÔQQQQ#ÔÔQ006$62#BB$6B$)2S$->S)S)))))))3S3))))333
333))))SSSSSSSSSS)3)B2ÔQ0BQ##6QQQ#Q(3Q#Q!Ô)#Ô#QÔÔQQQÔÔQÔQÔ#ÔQQQ6B6B0Q$!*‹)0$!(¬SS))))))))))))))))))333
3333))))))SSSSSS(223$3ÔQ06#6Q0%Q#Q#QQ#*QÔQ#B#QQQQQQÔÔQQQÔ#Q6%QQ6060$%))˜"*$?--SSS)S))))))))))))))))333
233333))))))))S))S2$)2Q#0#666Ô##QQQQQQ6ÔQQÔQQQQQQQ#Ô#ÔÔÔÔQ%Ô#0%060#S*))*2>'"332SSS))S)))))))))))))))33
222333333))))))!)B0B33#0B#BQBQ#QQQQQQQQ?6#QQQQQQQ#ÔQÔQQ%#Ô#%6#266)+!B$)++!B$B$$$))))S))))))))))))))))3
2222333333)))))!(226#)#$206Q###QQQQQQQQ2%QQ#QQQÔQ#ÔQÔÔÔQQ%ÔÔ0Ô)32>?002('000BBB$2S)))S))))))))))))3)333
22222333333))))*(3)36)#0$$%$ÔQ#QQQQÔQQQ)QQQÔÔÔÔÔ#ÔÔÔÔÔ%Q@Ô@Q6B$B#B20!SQ3$000B0B>?)))))))))))))))))3333
222222233333))*3$$66##QQ)Q%$ÔQQ#QQQÔQ$3(B$@ÔQQQ##ÔÔ%%%Q%+=!?+>260>?3(ÔQ0BB66060B>))))))))))))))))))333
222222223333)S>=>?$0Ô$#B)%%0%#QÔ%ÔÔQQQ#0ÔQQQÔ%%36QQ%%6%+>"">+>?)($62*#0B6#0606B3+)))))))))))))))))))33
$222222222322S**SSSBÔ)3$6%%%Ô%%##QQQQQB$ÔÔÔQQQQQÔ%%%Q@6>"(‹!*!?>>)0$**0##66666002))))))))))))))))))))3
$$$222222223?>!222$0Ô(?QÔ%Q%ÔÔÔÔQQQQQQ#QQQQQÔÔQÔÔÔ%$%Ô$S‹+S+>+3>??!)3?0#QQQQ##066)))))))))))))))))))))
$$$222222222?*)$B2$#%>!%%%%%%QQ###QQQQQQQÔQQQQ#QÔÔ##(SB>¬!?2>??S???*>?26Q#66###0B$))))))))))))))))))))
$$222222222!(((B000#ÔQ#Ô%%%%ÔQ##QQQQQQQQQQQQQQQQ#Ô)B0#-+6""*)?">?!3)*!+Q%%ÔÔ%Ô###B3)))))))))SSSS))))))
22$$2222223?-'3B6#QQQQBÔ%%%%###QQQQQQQ$B$2S(Q#BS($)>$0¬+!!>‹?!"*))33**"66#QÔQ#6666)S)))))))S)))SSS))))
$$2222222$3+SQQQ%%ÔÔQÔ0Q%%%%##QQQQQÔQ$$$$222!Q(2$02+S!Ô6=??+‹!303$)))*!3$%6###Q6B$33)))))SSSSSSSSSS)))
$2222222$3$"?BÔÔÔÔÔ#QÔ6Ô%%%%QQQQQQQÔ$B"¬2223?3+S6660BÔ%##(+*?2S$2$$))***#B6666)6#B())))))SSSSSSSSS))))
$22222223-6S02!QQÔÔ%QÔ6Ô%%%ÔQ#QQQQQBB*Ô(23S2($+(6>3Ô%%%Q%%@3SB$)0B$23S($2S%$ÔÔ($B0SS))))))SSSSSSSS))))
$2222222"(0?>>0!>36QÔÔ#Ô%%%Ô#QQ#QQB$BBBB3$B(!0S#S@%@%@%%%Q@@@$!??!$$$)#6#=Ô+3Q0S003SS)))SSSSSSSSSSSS))
22222222‹)!+>2*++¬")#%#QÔ%%ÔQQQQQBB$$$B(S*63S$(Ô%%6@@@@@@Q%%@%ÔÔÔÔ00Q6###QÔ=?6)00())SS))))SSSSSSSSSSS)
$222222!‹+*3(‹‹‹>B*‹(33?"?0#QQQQ$$$)‹)3!6*3#B3Ô%%%#%@@@@@@%%%%@%@Ô%%%*((%Ô%S'(((!-'SSSSSSSSSSSSSSSSSSS
22222$22-‹!!?*>?0¬‹''¬''"?>=>*B223¬?!26*0S?S3Ô%%%%Q@@@@%%%%@%%@@@%Q@@@@%%%Q‹‹‹(=¬¬*SSSSSSSSSSSSSSSSSS)
22222223-'=!!??Q‹¬¬‹‹¬'‹+???>>>!(=(??>$3*!S$QQQQQQ@@@@@@%%%%%%%Ô%Ô%Q%@@%ÔÔ$‹?=-¬''SSSSSSSSSSSSSSSSSS))
2222223S‹-¬"=(36''''''¬!>>*S?++*?)(+>‹!‹3)#6##QQ@@@@@@@@@@@%%%%@ÔQ%66Ô#6Q6">#("‹SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
333333333?'¬">QB--'''''¬''‹>>S)*!3!S!=‹"=3B006Ô@@@@@@@@@@@@@@@%%%%ÔÔÔB)))3*+)S)SSSSSSSSSSSSSSSS))SSSSS
2222222333?"=!ÔQ%(-'''¬"+=¬‹!S**??*S>'¬3(B*'SB%%%@@@@@@@QÔ%%ÔÔQÔQÔ%6Q)))))SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
22222222233)+=ÔÔ#ÔQ"'¬=‹''+>>*S3)*?-"-!)>20660%%%@@@@@@@%@%Ô%ÔÔ0#%QÔ#=S(SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
2222222323333‹+ÔQ#%60‹'‹"+>>=+!)(!"""QS(S??>QQ%%@@@@@@@@@%%ÔQÔ%Q##%%2(0!)S(((((((((((((((((SSSSSSSSSSS
222222333333))=S6Q?6##0)¬+>++*2>++""ÔB((SSS+>*#%@@@@@@@@@@@ÔÔQ%#06%#Ô+#=+(((((((((((((((((((SSSSSSSSSS
2223333))))))*>=‹+>>0*?>=>?=‹¬>‹¬‹‹%Q*SSS=2Q##6#Q@@@@@@@@@%Ô6#Q##Q@@Q@Q6‹(*(((((((((((((((((SSSSSSSSSS
3333)))SSS((S?>"‹‹""2?()*=*=-‹'‹"=%BSS>¬!2B0#QQ@@@@@@@@@@60##)QQQQ%@6Q#%B>**((((((((((((((((((SSSSSSSS
3)))S((***!!+>="‹‹""!*>3)'-"˜---'QÔ)#Ô%@@@%ÔÔ%@@@@@@@@@@@@6QÔBQQ#QÔ@%$6#06(*((((((((((((((((SSSSSSSSSS
)))S(*!?>>>>++"‹‹‹""+(?"(*------Ô0)Q#ÔÔ%%%@@@@@@@@@@@@@@@¶ÔQÔQ#Q##Q@@666Q*B((((((((((((((((SSSSSSSSSSS
)S(*?=‹˜--'¬+=‹‹‹‹"""+?!*+'-"-'%Q*6####@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%QÔ6QB#Ô@¶%20Q!((((((((((((((SSSSSSSSSSSSS)
)(*?=-˜˜˜˜˜-""‹‹‹""==*2(+>¬-'"*2)*6666@@@@@@@@@@¶@@@¶¶¶¶¶@@@@@%%6#QQ@@6#$(((SSSSSSSS(SSSSSSSSSS))S))))
S(!>‹˜˜˜˜˜˜-""‹‹‹"""=?)=>(‹'¬(S*3666#Q@@@@@@@@@@¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶@@@@Q#0QÔ¶@##Q$SSSSSSSSSSSSSSSSS)))))))))))
)(!>"-˜˜˜˜˜-"‹‹""""===?((?+>((S!06666@@@@@¶@%B6¶¶¶¶@¶¶¶¶¶¶¶@¶@@¶Ô%ÔQÔ@@#BB)SSSSSSSSSSS))))))))))))))))
)S*?+"˜˜˜˜˜'=""=""==>)3!>>?(3$?66666@@@¶@¶¶@6#0Ô@¶¶@¶¶¶¶¶¶¶¶%¶ÔÔÔÔ60Q¶@B3$S))))))))))))))))))))))33333
)S(*?++"‹‹"‹+++=="===+>>?*))2*30666Ô@@@¶@¶@%0Q#0@¶@%@@@¶¶@¶@QQ@Ô%##6Q@@03S2))))))))))))))3333333333322
33)S(**!???=>>>+='S(?=>S)2B)((6#66#@@%@@@¶¶$BÔ#B@ÔÔQÔÔ%%%ÔÔÔÔQQ%Ô6Q#Q@¶Q)B0333333333333333333332222222
2233))SSS(((*??>!?#+>?S**SS)(####0¶¶@@@@@¶@@%Q#%Ô%ÔÔÔÔQÔÔ%Ô%Ô%%%@6Q6Q#%@(#622222222222222222222222$$$$
$222233)3))B!!?>=>?(SS3*(S2(QQ###%@@@@@@@@%Ô#6%QÔ%%Ô%60ÔÔÔÔ#Q%%%@Ô#Ô##@@2Q632222222222$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$222$Q0?*!???S$2$!S3*3ÔQQQQ¶@@@%@@@@¶ÔQÔ%ÔÔÔÔÔÔÔQÔÔÔ%ÔQ#Ô@@%#%ÔÔ###BQ62$$$$$$$$$$$BBBBBBBBBBBBBBB
BBBBB$$$$(Ô6Q(**!!**S)(2)ÔÔÔÔQÔ@@@¶¶@@@@¶¶Q#ÔÔQÔÔ%%%Ô%6%%%%%ÔQ@@Q6ÔÔÔ#6QBQ66$$$$$$$BBBBBBBBBBBBBBB0000
BBBBBBBB)ÔQQ$!)SS(()3$*#Ô%ÔÔÔ%@@@@@@@¶@¶¶@ÔÔQÔB%%%%%Ô%#Q%%%%%%%%66QÔ%Ô6#0%6QBBB$$BBBBBBB00000000000000
00BBB000QQQ00B0>S223!6Q%Ô%%%@@@@@@@@@@@¶¶¶%#%@2Q%%%%%ÔÔQÔ%%%@@%Q6B%%Ô@#Ô#@Q6BBBBBBBBBB0000000666666666
0000000B#QQ300003BS!3#Q@@¶¶¶@@%%%@@@@@@@¶¶¶Ô#@2#Q%%%%ÔÔÔÔ%%%%@@@Q#ÔÔ%Ô%###@Q#B$BBBBB00000006666666666#
0000006B0QQB#602B6'=Ô#QÔÔÔÔÔÔ%%%%%Ô%@@@@@%¶@@0)BQ%%%%ÔÔÔÔ%%%%@@@@QQ%ÔÔ#@Q6#Ô0BBBBBB0000066666########Q
000066600#66Q66$6#¬3#QQÔÔÔÔÔÔ%%%%%Ô%@@@@Q@¶@6$S)6%%%%ÔÔÔ%%%%%@@@@Q0Ô%%Q####6#BBBBB0000006666#######QQQ
666666#00Ô60S#6BQ==%%ÔÔÔ%ÔÔ%Ô%%%%%%%@@@@#@¶¶B6(6Ô%%%%%%Ô%@%%%@@@@ÔQQÔ%%Q¶6BQ%6BBBB000006666#####QQQQQÔ
666##6#6#6#6#60032Q2QQÔÔ%Ô%Ô%%%%%%%%@@@@QQ¶¶¶0S6#Ô%%%%%%%%Ô%%@@@@#Q2QÔÔÔÔÔQ66Q0BB000006666####QQQQQÔÔÔ
##############S6B@@)#ÔÔÔ%Ô%Ô%%%%%Ô@@@@%@@@¶¶¶¶(00Ô%%%%%%%%%%@@@@¶ÔQ6Q%Ô%Ô@Q#0#Ô0BB0000666####QQQQÔÔÔÔÔ
##############66¶#%)QQÔ%%%%%%%%%@%@@@@%Ô@Ô¶¶¶¶Ô3BQÔ%@%Ô%%%Ô%@@@@¶@ÔQ#Ô%%ÔÔ@#666$B0BBBB000B6#QQQQÔÔÔÔÔ%
############QB$@Ô¶%$ÔÔÔÔ%%%%%%%%%%@@@@Ô%Ô@¶¶¶¶¶SB6Ô@@ÔÔ%%%Ô%@@@@¶¶Q6QQ0Ô%@Q%Ô#600BBB00066#6B6ÔQÔÔÔÔ%%%
########QQ#Q#6#@#¶2$ÔÔÔ%%%%%%%%%@%@@@@%¶%¶¶¶¶¶¶)$0Q@%Ô%%%%%%@%@@¶¶¶Q#ÔÔ#%Ô#Q%6660BB0000666###ÔÔÔÔÔÔ%%%
#######QQQQQ6Q@%¶B03ÔÔÔ%%%%%%%%%@%@@@@%@%¶¶¶¶¶¶@32Ô%%%%%%%Ô@@%@@¶¶¶¶ÔÔ6QQ@Q##%62BB20606##6QQ6#ÔÔÔÔ%%%%
QQQQQ#QQQQQ#ÔÔÔ0¶203%Ô%%%%%%%%%@%%@@@%%Ô@¶¶¶¶¶¶¶3S%%Ô%%%%%%%%@@@¶¶¶¶%%%6%%Q#666$B00$0B00BB060ÔÔÔÔ%%%%%
QQQQQQQQQQQ6##%@¶@B0ÔÔ%%%%%%%%%%@@@@@%%@@¶¶¶¶¶¶¶%(ÔÔ%%%@@%@%%@@@¶¶¶¶¶%Q%ÔÔÔQBÔ#3B06B$B00BB0B6ÔÔÔÔ%%%%%
QQQQQQQQQQQ2#Ô%¶¶@@0@Ô%%%%%%%%%@@@@@@@@@@¶¶¶¶¶¶¶¶SQQÔ%%@@%@@@@@@¶¶¶@¶@Ô%%ÔÔ###@32B60$0660B00ÔÔÔÔ%%%%%%
QQQQQQQQ#QQ#Ô%¶¶¶Ô¶$%Ô%Ô%%%%%@@@@@@@%@@@¶¶¶¶¶¶¶¶¶Q6Q%%%@@@@@@@%@¶¶¶@%¶@##@Ô%¶¶Q2066#0B00BB0#ÔÔÔQÔ%%%@@
QQQQQQQQQQBQ¶¶¶¶¶¶Q@Q%%Ô%%%%%@@@@@@@%%@@¶¶¶¶¶¶¶¶¶@#ÔÔ%@@@@@@@%%@¶¶¶@¶¶@Ô#Ô%QÔ¶Q0#66#6$$2$B#Ô%%%QQQQQÔ%
QQQQQQQQÔ#¶¶¶¶¶¶¶¶Q@#Ô%%%%%%%%%@@@@@%%@%¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶6QÔ%@@@@@%@@@@¶¶¶@¶@%@Ô6ÔÔ@#¶#6##06#B06Q%%%%%%%@%%Ô%[/CODE]
Subir
#6 por randy4ever el 12/09/2007
El último es Steve Ray Vaughan
Por cierto, te he contestado a lo del guitarrista en Bilbao, Iñigo
Subir
#7 por iñigo el 12/09/2007
no es stevie:roll:

y otro :
[CODE]0606Q06B00B000BBB0000B266B00BB2BBB$BBB$2$BBB2223$2)2$)*!!*S*(*!>?>>>===‹"""="+""+?SS33((*???>??>*?(!(*
6##6660BB0BB00$BB$S3(()S260$$BB00$B$$BB$0200$B$$22223333S(*(!?!*SS))(*(???*?>?>+!)3S?)+!?>>?!?!??!!*!!
06##600660606000)"!>¬*)S)‹S$B3B0B$BBBB$B$BB0$$BBB0$$223)33S*>>>!**!*SSSSS3)3S(***!**?+>+?>>????!!?**>!
6666Q##66##060)?(2.$S2S)30'>>BB$2$002B0BBB0000BBBBB$2233)2))))3S))S*!!(SSS(**((?++>++!++>??>>??!*=**!*
0006#66#Q6#Q$*=¬S*'¬="=>?!S‹2*)0)$BB00600BB$BB$BB$B$$$232)))3))33323233S*S!?>>=+">>==+>+??+>?*>?*!*!*(
2$0##Q6Q#QÔ$B˜">=‹¬‹¬‹‹¬>?*2¬'?S2$2BB060060BBB$0$0BB$B3$322)32)3)23S)))S?!=>+="=+++>+!>=??>>???!!**S22
$66ÔQ6#QÔQS2.-''-˜---(=!*?+!S¬)2!)$000006B0006BBBBB0$BB$3)2)23))))S(??+>++""====+=>>+>+?=>!+>!?S$02BBB
B6QQ#6#Q%(?‹.¬>!?)3*‹)60B"+(6(¬))!S6B0606066B0600B$$6BB$$223S(**!?>>="""==+===+"+=+>>>=>>+‹** ˜˜-˜.$$B
0QÔQ#6QQ)S'''"+'S)$-+$2B)(%$B>*‹*3S))$BB6006006060B000B33S(*??>=>="=====++="++++==+>=>>?!)SS .˜˜---B$B
QÔÔQ6#Q0(˜'‹"‹")-=-@2@$SS>").(!˜#*3)S)2$6666#6666BB$33(**>?>>++============+>"+"==?!())3322$-˜˜˜˜-.0$B
ÔQ%ÔQ#$*S¬'")"''-.!.00$Q?**!?32?Ô*2B33B2#0600BB$B2)*(+??>+===""="++==+=="=+===??!(()3)33)22$.˜.@(.B$B2
Ô%%ÔÔ#Q>.'-2‹'-˜.'*!?+23S!!?)6BBÔS)*3$262B2$)(*?!+=++=""====+====="==+==+>!?(S))$333)))3232 ˜˜.˜.6#? #
%%Ô%ÔÔ#.'‹->=¬˜˜¬-"$0S#B>(*3Q$#2#)*)>)3))S(+>+=+=+""====""==="="=>??>!*())2$2323))33332$B .˜¬3=.0BB06$
ÔÔÔÔQ0.".--++¬=."SQ%@@@@$=B0Q#Q)%$3BS2S3)?+="""""+=+=+=>=>?>!!(*S32$BBBBBBB2$3333)SSS2.˜.˜˜¬-˜.BÔ* 6BB
%ÔÔÔQ%?¬¬'.*S"¬-‹6Q˜'==3!$3Q$Ô#Q$#B))(S((?+!>>!?!)*)))3$23B$B6#0B0B$0BBB$B$2$33)33)3˜-˜.˜.˜ 6.BB$6B006
%%%Ô2#".¬="2 +"¬)--"*0))BB(Q0Ô0ÔÔQÔ$3((2SS(2B#Q#QQÔ#%QQ##666#60600B$0BBBB$$BB2332$.¬-˜--'-'..B#)00B600
%%@QÔ)$''"B+ +=‹S-'¬>33!0#Q00QÔQ6(#$B(?!)SS)$200B0#ÔÔÔÔÔÔÔÔQ##000B0$0B0BB2$$$$$232...'.˜- S 0$Ô66BBB60
%@@@%=¬-'!!!"S+.*-‹*B020ÔÔQ66%%Q6‹%%$B(>3S3)$B00B6QÔÔ%ÔÔÔQÔQ#Q##6000B00B0B$BB$$$)3 ..-=.˜˜.0Q$0BBB0006
%%%%3*'¬‹2!)#@('?00QQQ%@%Ô#ÔÔ%Ô#%@ÔQB6ÔSS((3$QÔÔÔ%%%%ÔÔÔÔÔQ#606#0$60060B00BBB$2B22'--˜'‹".$Q200BB60066
@@@@@?!+3*($@¶%SBB20#Q#QQQ#ÔQQQÔÔÔ06#QÔ)3S3!B3ÔÔÔ%QÔ%%ÔÔÔÔÔQ##0#6#6606000B0BB030 ... ...˜0Q##B$00B066#
@@%@>)>‹?32ÔÔQ@)*(((*$B#Q#QÔÔQ##ÔQ##3BBB22)3)030#ÔÔ%%ÔÔÔÔÔ##6#66600006600BB0B$ ¬˜.˜..˜>.$QÔ3$3B$0$000#
@%@%3+'!)?2!@%@¶>>(+>!$B6#Ô%QÔQ%03$0S0$2332)3)6#6QQ%Ô%%ÔÔÔ#Q#Q60#6000Q6B0>Ô#B.˜ +?¬˜.˜ B0B0B$$BBB60006
@ÔÔB?‹˜?!?)#Ô%%@-"=?(S0B00ÔÔQBB320)3$%0B!S*$33$S#60$%ÔÔÔÔÔQQ#6#66666006%.˜‹?.. Q0#600B0B6BB$B0BB0660
%%%*>(??2$$ÔÔ%@%¶‹'‹+?)26B66*)Q!2BB$Ô3)2$SS)!)(!)$=S(06ÔÔQÔQQ6##066006#++>2Q..'"+=BBB000B0B0$000B06#06
@@63=)!"#2BQ%Ô%@@@'¬"+S262BB3)($QQQQ)322QQ0??+322B@6Q6B#QÔÔQQ6###Q#6#0B ....-!@2SS#66#6006B$B0B00#06Q#
@ÔÔ6)0*$6(#6%%@@@@¬¬¬‹!($3(S3)@%%*030Q%)Q=Ô˜˜#$03))62QQ66ÔÔÔÔQ#Q###60#˜+?+¬‹*60##Ô666#60B60B00060666##
%@Ô>6$?))63#Ô@%##¶'"¬‹?+(?*>?S2Ô%ÔQQ%%%Q.@@¶#.@@Ô*##@QQ6#%#%QÔQ##06#Q-.˜->*32B#QQ#Q#6##6B60060#60####Q
@@@?Ô3**2)S0@@¶Q@@.¬‹‹‹>S(("SB¶@@@@%@%ÔQ..@@. ÔÔ6@06ÔQQ6Q%Q##ÔÔQQ6#! .¬(*)QB$0#Q#66060##0060##6#6QQ6#
%@QQ(*+("6Q%@¶2%@S.--"‹‹(*¬‹S" %@@%ÔÔ%@%Ô@. 0@Ô%#%%ÔÔÔÔ6%ÔQQÔÔÔÔ#Ô +˜?((0B060Q#Q####Q###6#Q#6Q#Q#Q6#
%ÔÔ6%0B$@#@¶@%QÔÔ˜Ô.-˜‹"=>--˜@¶@@%%ÔÔQ%ÔÔ˜@+'@Ô%%@ÔÔ##%0#QÔQ#%ÔB) . "S?**33SB6Ô##ÔQQQ#Ô#QQ#6QQÔQQÔQÔÔ
%@%B)‹2$%6%Ô@B¶%@‹-.¬''-'''"@@%%%#QQÔ#QQ˜%‹ %%Ô%%%Ô%ÔQ%0%ÔÔ%Ô#6 .'-..'0.˜!2B0ÔQQ#Q##6QQQÔQ6#ÔÔQQÔÔQÔQQ
%@%#(Q66#@Q@Ô@QÔ%2¬' ‹'˜'‹¬‹@¶¶@Ô#6Ô#6@6-˜‹3@S%@Ô@%%%@Ô6%ÔÔ%Q‹¬.+.'.@BB¬S00Q¶ÔÔ%QQÔ#QQ#ÔÔQ###QÔÔÔ%ÔÔ%Ô
%%#*Ô¶¶@¶#¶0#QQQ%Ô¬'¬. ?=¬-.%Ô%@%Ô#66Q%B0%%%@QÔ@ÔÔ%%%%0%%Ô%%. ˜˜. .B#+0066%Ô@¶#Q##ÔÔQÔQÔÔQQÔÔÔÔ%%%%%%%[/CODE]

¡A ver quien se moja!
Subir
#8 por Manuel_Baez el 12/09/2007
Iñigo escribió:
Sí, lleva flyin' y no es Zakk.

Ahí va otro bastante más facil:
[CODE]BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB$$$$$$$$$$$$$$$$$$22222$$$$$$$$$$$$22222222222$$$$$$$$$$$$BBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB$$$$$$$$$$$$$$$$222222$222$2$$$$$$$2222222222222$$$$$$$$$$BBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB$$$$$B$$$$$$$$$$$222222$$$$$$2$222222222222222222$$$$$$$$$$BBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB$$$$$$$$$$$$$2$2222222222$$22222222222222222222$$$$$$$$BBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB$$$BB$$$$$$$$$$$$22222$$$222222222222222222222$2$$$$$$$$$BBBBBBBBBB
BB$$$22$$BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB$B$$B$$$$$$$222222222222222222222222222222$$$$$$$$BBBBBBBBBB
$22$$$$BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB$2B6#62*$$$$222$2$22222222222222222222222222$$$$$$BBBBBBBBBB
B$BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB$B#QQ#####0$##6$$$$$$2$22222222222222222222222222222$$$$$BBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB3QÔÔQQQ###60QQQQQQ$$$$$$2$222222222222222222222222222222$$$$$BBBBBBBB
B$$$$BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB(BÔQÔ#B0#QQÔÔQQQQQQ#6B$$$$$$$2222222222222222222222222222$$$$$$$BBBBBBB
$$$$B$$$$$$BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB66666#QQÔÔÔQÔQQQQQQQ#B$$$$$2$$22232222222222222222222222222$$$$$BBBBBBB
$$$$$$$$$$$$BBBBBBBBBBBBBBBBBBB06660#QQÔÔQÔÔÔÔQQQQQQ00$$$$$2)S(32222222222222222222222222$$$$$$$BBBBBB
$$$$$$$$$$$$$BBBBBBBBBBBBBBBBBB$6066#QQQÔÔQQÔÔQQQQQQ6$*!*((**!($2222222222222222222222222$$$$$$$BBBBBB
22222222$$$$$$$BBBBBBBBBBBBBBBB$006##QQQÔQQQÔÔQÔÔÔQB%Q3S**!!S2222222222222232222232222222$$$$$$$$BBBBB
333333222$$$$$$$BBBBBBBBBBBBBBBB0066##QQQQQQQQÔ#$$ÔQQQ#S*?)$$22222222222222333332222222222$$$$$$$$BBBB
SSSSS)33222$$$$$BBBBBBBBBBBBBBB0366#QQQÔQQQQ060%ÔÔÔQ%Ô60$>222222222222222222223333322222222$$$$$$$BBBB
!!!!!(S)33222$$$$$BBBBBBBBB0$)S(0#66#6#6#QÔQQQÔQÔQ####$0S=*)$22222222222222222333333222222222$$$$$$BBB
'---˜=*S))3322$$$$BBBBBBB3S(((**?66##6##66ÔÔÔQ#####QB0B603!)322222222222222222333333322222222$$$$$$$$B
˜-˜˜˜-?*S)33222$$$$$$BB3********(0#QÔQQ###########$Q60##6B*(S222222222222222223333333323222222$2$$$$BB
˜˜˜˜˜->!(S))3222$$$$$$$S(((S(*S(SSB06###########6#66*2QB0$)S223222232222222222323333333332222222$$$$$B
-˜-˜-">?!*(S)33222$$$$$$B#6######6#6#######6#6#QQ##0()B$$B)22222222333333333222233333333333222222$$$$B
>'-'"=+>?!*(S)33222$$$$$$$$6#####66666666##(2S#QÔQ)**(0663)3*2322223333333333333333333333333222222$$$$
?>+==++>??!*(S))32222$$$$$$B$$S3B000B**$0$?¬)3*(02S**(66#023(!3333333333333333333333333333332222222$$$
!?>>++>>???!*((S)332222$$$$$$$$*)S363'-'*B?=‹3SS(32**(2##06$)S!)233333333333333333333333333332222222$$
!??>>>>>???!!*(SS))32222$$$$$$$2)>32Q(‹¬S?>>!2B3)S0((*2#*S#6#*(22333333333333333333333333333332322S2#$
!!??>?>????!!!*(S))33222222$$$$!(2>$#S="?=?>B0B)3(0(((0Q0S3()(S322333333333333333333333333333333=QÔÔQ@
*!!????????!!!*((S))333222222$)*()3)Q0+‹‹2‹‹‹>233S(SS*QQÔÔQ#Q##6S32333333))))))3333333333332-‹03¬%$?6Ô
**!!???????!!!*((S))333322222$S)?))20#6*!*S)#6B23)S3(#ÔQÔQQÔQQQ#0>++*=‹‹+))33333333333)33)SS6BÔÔ@%%@>2
(*!!!!?!!!!!!!*((SS)))3322(-*=-+!>2#6QQ0S())33$223))B2ÔÔQÔÔQQQQ#Q#06###6000$3))))))))3)*BÔ*ÔÔ%ÔQ#$@@@%
((**!!!!!!!!!**((SSS)))-+B006"('>?0ÔQÔ#Q((63($023$%$%ÔÔQQÔÔQÔ#QQQQQ#####062"'()))))3*66*#QÔÔ6*>QQ$#26Ô
S(****!!!!!!***(((SS)+?)$33S"*‹Q#)Ô%Q##QQ0####%ÔÔÔBÔÔÔÔQQÔQQ#Q#QQQQQQ####6$23*3))))*?S2((Q‹(+06#$#Ô!?$
S(((****!!!****(((SS*2S!2##6#=6#6Ô%QQÔ###QQ3##QQ#BQQQ##QQQQ#QQQ#Q60666603$B3S))S!*2(6Q=‹06QQ$QQ#)22>+=
)SSS(((******(((S(S($23SBQQ62#QQ0%##QQQQ#((3?QQQ6QQQ#QÔQ#####Q6Q666660B2)33B)=?)+S'S¬3#QÔ3B0*))""$3323
))SSS(((((**(((((SS2$2$6#Q#6##Q0%QQQQBQQ#Q0ÔQQ6%QQQQ#QQÔQQ##QQÔ6666BB$3QQS))232B'$S6)2*#Q"?‹())3"*3332
)))SS(((((((((((S(*2B20QQQ#0Q###QQQ#Q$QQQQBQ##ÔQQQQQQÔÔÔQQÔQQ6Ô66B$B060B3$223$B)>BS(S)))S)>"-3)))33332
3)))SSSSSS(((((SS*22B$QÔ###Q##6ÔQQQ#Q0QQ#QQQ6ÔQ0ÔQQQÔÔÔQQQQ#ÔÔQ006$62#BB$6B$)2S$->S)S)))))))3S3))))333
333))))SSSSSSSSSS)3)B2ÔQ0BQ##6QQQ#Q(3Q#Q!Ô)#Ô#QÔÔQQQÔÔQÔQÔ#ÔQQQ6B6B0Q$!*‹)0$!(¬SS))))))))))))))))))333
3333))))))SSSSSS(223$3ÔQ06#6Q0%Q#Q#QQ#*QÔQ#B#QQQQQQÔÔQQQÔ#Q6%QQ6060$%))˜"*$?--SSS)S))))))))))))))))333
233333))))))))S))S2$)2Q#0#666Ô##QQQQQQ6ÔQQÔQQQQQQQ#Ô#ÔÔÔÔQ%Ô#0%060#S*))*2>'"332SSS))S)))))))))))))))33
222333333))))))!)B0B33#0B#BQBQ#QQQQQQQQ?6#QQQQQQQ#ÔQÔQQ%#Ô#%6#266)+!B$)++!B$B$$$))))S))))))))))))))))3
2222333333)))))!(226#)#$206Q###QQQQQQQQ2%QQ#QQQÔQ#ÔQÔÔÔQQ%ÔÔ0Ô)32>?002('000BBB$2S)))S))))))))))))3)333
22222333333))))*(3)36)#0$$%$ÔQ#QQQQÔQQQ)QQQÔÔÔÔÔ#ÔÔÔÔÔ%Q@Ô@Q6B$B#B20!SQ3$000B0B>?)))))))))))))))))3333
222222233333))*3$$66##QQ)Q%$ÔQQ#QQQÔQ$3(B$@ÔQQQ##ÔÔ%%%Q%+=!?+>260>?3(ÔQ0BB66060B>))))))))))))))))))333
222222223333)S>=>?$0Ô$#B)%%0%#QÔ%ÔÔQQQ#0ÔQQQÔ%%36QQ%%6%+>"">+>?)($62*#0B6#0606B3+)))))))))))))))))))33
$222222222322S**SSSBÔ)3$6%%%Ô%%##QQQQQB$ÔÔÔQQQQQÔ%%%Q@6>"(‹!*!?>>)0$**0##66666002))))))))))))))))))))3
$$$222222223?>!222$0Ô(?QÔ%Q%ÔÔÔÔQQQQQQ#QQQQQÔÔQÔÔÔ%$%Ô$S‹+S+>+3>??!)3?0#QQQQ##066)))))))))))))))))))))
$$$222222222?*)$B2$#%>!%%%%%%QQ###QQQQQQQÔQQQQ#QÔÔ##(SB>¬!?2>??S???*>?26Q#66###0B$))))))))))))))))))))
$$222222222!(((B000#ÔQ#Ô%%%%ÔQ##QQQQQQQQQQQQQQQQ#Ô)B0#-+6""*)?">?!3)*!+Q%%ÔÔ%Ô###B3)))))))))SSSS))))))
22$$2222223?-'3B6#QQQQBÔ%%%%###QQQQQQQ$B$2S(Q#BS($)>$0¬+!!>‹?!"*))33**"66#QÔQ#6666)S)))))))S)))SSS))))
$$2222222$3+SQQQ%%ÔÔQÔ0Q%%%%##QQQQQÔQ$$$$222!Q(2$02+S!Ô6=??+‹!303$)))*!3$%6###Q6B$33)))))SSSSSSSSSS)))
$2222222$3$"?BÔÔÔÔÔ#QÔ6Ô%%%%QQQQQQQÔ$B"¬2223?3+S6660BÔ%##(+*?2S$2$$))***#B6666)6#B())))))SSSSSSSSS))))
$22222223-6S02!QQÔÔ%QÔ6Ô%%%ÔQ#QQQQQBB*Ô(23S2($+(6>3Ô%%%Q%%@3SB$)0B$23S($2S%$ÔÔ($B0SS))))))SSSSSSSS))))
$2222222"(0?>>0!>36QÔÔ#Ô%%%Ô#QQ#QQB$BBBB3$B(!0S#S@%@%@%%%Q@@@$!??!$$$)#6#=Ô+3Q0S003SS)))SSSSSSSSSSSS))
22222222‹)!+>2*++¬")#%#QÔ%%ÔQQQQQBB$$$B(S*63S$(Ô%%6@@@@@@Q%%@%ÔÔÔÔ00Q6###QÔ=?6)00())SS))))SSSSSSSSSSS)
$222222!‹+*3(‹‹‹>B*‹(33?"?0#QQQQ$$$)‹)3!6*3#B3Ô%%%#%@@@@@@%%%%@%@Ô%%%*((%Ô%S'(((!-'SSSSSSSSSSSSSSSSSSS
22222$22-‹!!?*>?0¬‹''¬''"?>=>*B223¬?!26*0S?S3Ô%%%%Q@@@@%%%%@%%@@@%Q@@@@%%%Q‹‹‹(=¬¬*SSSSSSSSSSSSSSSSSS)
22222223-'=!!??Q‹¬¬‹‹¬'‹+???>>>!(=(??>$3*!S$QQQQQQ@@@@@@%%%%%%%Ô%Ô%Q%@@%ÔÔ$‹?=-¬''SSSSSSSSSSSSSSSSSS))
2222223S‹-¬"=(36''''''¬!>>*S?++*?)(+>‹!‹3)#6##QQ@@@@@@@@@@@%%%%@ÔQ%66Ô#6Q6">#("‹SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
333333333?'¬">QB--'''''¬''‹>>S)*!3!S!=‹"=3B006Ô@@@@@@@@@@@@@@@%%%%ÔÔÔB)))3*+)S)SSSSSSSSSSSSSSSS))SSSSS
2222222333?"=!ÔQ%(-'''¬"+=¬‹!S**??*S>'¬3(B*'SB%%%@@@@@@@QÔ%%ÔÔQÔQÔ%6Q)))))SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
22222222233)+=ÔÔ#ÔQ"'¬=‹''+>>*S3)*?-"-!)>20660%%%@@@@@@@%@%Ô%ÔÔ0#%QÔ#=S(SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
2222222323333‹+ÔQ#%60‹'‹"+>>=+!)(!"""QS(S??>QQ%%@@@@@@@@@%%ÔQÔ%Q##%%2(0!)S(((((((((((((((((SSSSSSSSSSS
222222333333))=S6Q?6##0)¬+>++*2>++""ÔB((SSS+>*#%@@@@@@@@@@@ÔÔQ%#06%#Ô+#=+(((((((((((((((((((SSSSSSSSSS
2223333))))))*>=‹+>>0*?>=>?=‹¬>‹¬‹‹%Q*SSS=2Q##6#Q@@@@@@@@@%Ô6#Q##Q@@Q@Q6‹(*(((((((((((((((((SSSSSSSSSS
3333)))SSS((S?>"‹‹""2?()*=*=-‹'‹"=%BSS>¬!2B0#QQ@@@@@@@@@@60##)QQQQ%@6Q#%B>**((((((((((((((((((SSSSSSSS
3)))S((***!!+>="‹‹""!*>3)'-"˜---'QÔ)#Ô%@@@%ÔÔ%@@@@@@@@@@@@6QÔBQQ#QÔ@%$6#06(*((((((((((((((((SSSSSSSSSS
)))S(*!?>>>>++"‹‹‹""+(?"(*------Ô0)Q#ÔÔ%%%@@@@@@@@@@@@@@@¶ÔQÔQ#Q##Q@@666Q*B((((((((((((((((SSSSSSSSSSS
)S(*?=‹˜--'¬+=‹‹‹‹"""+?!*+'-"-'%Q*6####@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%QÔ6QB#Ô@¶%20Q!((((((((((((((SSSSSSSSSSSSS)
)(*?=-˜˜˜˜˜-""‹‹‹""==*2(+>¬-'"*2)*6666@@@@@@@@@@¶@@@¶¶¶¶¶@@@@@%%6#QQ@@6#$(((SSSSSSSS(SSSSSSSSSS))S))))
S(!>‹˜˜˜˜˜˜-""‹‹‹"""=?)=>(‹'¬(S*3666#Q@@@@@@@@@@¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶@@@@Q#0QÔ¶@##Q$SSSSSSSSSSSSSSSSS)))))))))))
)(!>"-˜˜˜˜˜-"‹‹""""===?((?+>((S!06666@@@@@¶@%B6¶¶¶¶@¶¶¶¶¶¶¶@¶@@¶Ô%ÔQÔ@@#BB)SSSSSSSSSSS))))))))))))))))
)S*?+"˜˜˜˜˜'=""=""==>)3!>>?(3$?66666@@@¶@¶¶@6#0Ô@¶¶@¶¶¶¶¶¶¶¶%¶ÔÔÔÔ60Q¶@B3$S))))))))))))))))))))))33333
)S(*?++"‹‹"‹+++=="===+>>?*))2*30666Ô@@@¶@¶@%0Q#0@¶@%@@@¶¶@¶@QQ@Ô%##6Q@@03S2))))))))))))))3333333333322
33)S(**!???=>>>+='S(?=>S)2B)((6#66#@@%@@@¶¶$BÔ#B@ÔÔQÔÔ%%%ÔÔÔÔQQ%Ô6Q#Q@¶Q)B0333333333333333333332222222
2233))SSS(((*??>!?#+>?S**SS)(####0¶¶@@@@@¶@@%Q#%Ô%ÔÔÔÔQÔÔ%Ô%Ô%%%@6Q6Q#%@(#622222222222222222222222$$$$
$222233)3))B!!?>=>?(SS3*(S2(QQ###%@@@@@@@@%Ô#6%QÔ%%Ô%60ÔÔÔÔ#Q%%%@Ô#Ô##@@2Q632222222222$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$222$Q0?*!???S$2$!S3*3ÔQQQQ¶@@@%@@@@¶ÔQÔ%ÔÔÔÔÔÔÔQÔÔÔ%ÔQ#Ô@@%#%ÔÔ###BQ62$$$$$$$$$$$BBBBBBBBBBBBBBB
BBBBB$$$$(Ô6Q(**!!**S)(2)ÔÔÔÔQÔ@@@¶¶@@@@¶¶Q#ÔÔQÔÔ%%%Ô%6%%%%%ÔQ@@Q6ÔÔÔ#6QBQ66$$$$$$$BBBBBBBBBBBBBBB0000
BBBBBBBB)ÔQQ$!)SS(()3$*#Ô%ÔÔÔ%@@@@@@@¶@¶¶@ÔÔQÔB%%%%%Ô%#Q%%%%%%%%66QÔ%Ô6#0%6QBBB$$BBBBBBB00000000000000
00BBB000QQQ00B0>S223!6Q%Ô%%%@@@@@@@@@@@¶¶¶%#%@2Q%%%%%ÔÔQÔ%%%@@%Q6B%%Ô@#Ô#@Q6BBBBBBBBBB0000000666666666
0000000B#QQ300003BS!3#Q@@¶¶¶@@%%%@@@@@@@¶¶¶Ô#@2#Q%%%%ÔÔÔÔ%%%%@@@Q#ÔÔ%Ô%###@Q#B$BBBBB00000006666666666#
0000006B0QQB#602B6'=Ô#QÔÔÔÔÔÔ%%%%%Ô%@@@@@%¶@@0)BQ%%%%ÔÔÔÔ%%%%@@@@QQ%ÔÔ#@Q6#Ô0BBBBBB0000066666########Q
000066600#66Q66$6#¬3#QQÔÔÔÔÔÔ%%%%%Ô%@@@@Q@¶@6$S)6%%%%ÔÔÔ%%%%%@@@@Q0Ô%%Q####6#BBBBB0000006666#######QQQ
666666#00Ô60S#6BQ==%%ÔÔÔ%ÔÔ%Ô%%%%%%%@@@@#@¶¶B6(6Ô%%%%%%Ô%@%%%@@@@ÔQQÔ%%Q¶6BQ%6BBBB000006666#####QQQQQÔ
666##6#6#6#6#60032Q2QQÔÔ%Ô%Ô%%%%%%%%@@@@QQ¶¶¶0S6#Ô%%%%%%%%Ô%%@@@@#Q2QÔÔÔÔÔQ66Q0BB000006666####QQQQQÔÔÔ
##############S6B@@)#ÔÔÔ%Ô%Ô%%%%%Ô@@@@%@@@¶¶¶¶(00Ô%%%%%%%%%%@@@@¶ÔQ6Q%Ô%Ô@Q#0#Ô0BB0000666####QQQQÔÔÔÔÔ
##############66¶#%)QQÔ%%%%%%%%%@%@@@@%Ô@Ô¶¶¶¶Ô3BQÔ%@%Ô%%%Ô%@@@@¶@ÔQ#Ô%%ÔÔ@#666$B0BBBB000B6#QQQQÔÔÔÔÔ%
############QB$@Ô¶%$ÔÔÔÔ%%%%%%%%%%@@@@Ô%Ô@¶¶¶¶¶SB6Ô@@ÔÔ%%%Ô%@@@@¶¶Q6QQ0Ô%@Q%Ô#600BBB00066#6B6ÔQÔÔÔÔ%%%
########QQ#Q#6#@#¶2$ÔÔÔ%%%%%%%%%@%@@@@%¶%¶¶¶¶¶¶)$0Q@%Ô%%%%%%@%@@¶¶¶Q#ÔÔ#%Ô#Q%6660BB0000666###ÔÔÔÔÔÔ%%%
#######QQQQQ6Q@%¶B03ÔÔÔ%%%%%%%%%@%@@@@%@%¶¶¶¶¶¶@32Ô%%%%%%%Ô@@%@@¶¶¶¶ÔÔ6QQ@Q##%62BB20606##6QQ6#ÔÔÔÔ%%%%
QQQQQ#QQQQQ#ÔÔÔ0¶203%Ô%%%%%%%%%@%%@@@%%Ô@¶¶¶¶¶¶¶3S%%Ô%%%%%%%%@@@¶¶¶¶%%%6%%Q#666$B00$0B00BB060ÔÔÔÔ%%%%%
QQQQQQQQQQQ6##%@¶@B0ÔÔ%%%%%%%%%%@@@@@%%@@¶¶¶¶¶¶¶%(ÔÔ%%%@@%@%%@@@¶¶¶¶¶%Q%ÔÔÔQBÔ#3B06B$B00BB0B6ÔÔÔÔ%%%%%
QQQQQQQQQQQ2#Ô%¶¶@@0@Ô%%%%%%%%%@@@@@@@@@@¶¶¶¶¶¶¶¶SQQÔ%%@@%@@@@@@¶¶¶@¶@Ô%%ÔÔ###@32B60$0660B00ÔÔÔÔ%%%%%%
QQQQQQQQ#QQ#Ô%¶¶¶Ô¶$%Ô%Ô%%%%%@@@@@@@%@@@¶¶¶¶¶¶¶¶¶Q6Q%%%@@@@@@@%@¶¶¶@%¶@##@Ô%¶¶Q2066#0B00BB0#ÔÔÔQÔ%%%@@
QQQQQQQQQQBQ¶¶¶¶¶¶Q@Q%%Ô%%%%%@@@@@@@%%@@¶¶¶¶¶¶¶¶¶@#ÔÔ%@@@@@@@%%@¶¶¶@¶¶@Ô#Ô%QÔ¶Q0#66#6$$2$B#Ô%%%QQQQQÔ%
QQQQQQQQÔ#¶¶¶¶¶¶¶¶Q@#Ô%%%%%%%%%@@@@@%%@%¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶6QÔ%@@@@@%@@@@¶¶¶@¶@%@Ô6ÔÔ@#¶#6##06#B06Q%%%%%%%@%%Ô%[/CODE]


Johny Winter???

http://WWW.BELIALBAEZ.COM Web con lecciones, noticias, artículos, curiosidades...

Clases guitarra en Madrid (Vallekas) y online! contacta por privado
PARA LECCIONES Y NOVEDADES!! : https://twitter.com/#!/BelialBaez sigo si me siguen, en Facebook Belial Baez

Subir
#9 por iñigo el 12/09/2007
no es Johny Winter
pista: lleva un crucifijo y su novia está buena
Subir
#10 por manu2000 el 12/09/2007
¿Ritchie Sambora?
Subir
#11 por jgoicochea el 12/09/2007
no lo podias poner un poco mas grande para distinguir ???????????? XD

MySpace
http://www.myspace.com/jorgegoicocheav
Mi canal Youtube
http://www.youtube.com/GeorgeGuitarPer

Subir
#12 por j_ptrcci el 12/09/2007
alguno es randy rhoads?xD
Subir
Respuesta rápida

Regístrate o para poder postear en este hilo